تنوع گونه‌ای، شکل زیستی و کوروتیپ گونه‌های گیاهی در آرامگاه‌های جنگلی و توده‌های گلازنی‌شده زاگرس شمالی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، پژوهشگر، گروه تعاملات اکولوژیک- اجتماعی در بوم‌سازگان‌های کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی ارگانیک، دانشگاه کاسل، ویتسن‌هاوزن، آلمان

2 استادیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان و مرکز پژوهش و توسعه جنگل‌داری زاگرس شمالی، بانه، ایران

3 مربی، بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

4 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل، مؤسسه گردشگری گشتیار، مریوان، ایران

5 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل، اداره جهاد کشاورزی شهرستان بانه، بانه، ایران

چکیده

 حفاظت از تنوع ‌زیستی در بوم‌سازگان‌های طبیعی و مناطقی که وابستگی مردم به جنگل زیاد است، یکی از چالش‌های مهم در مدیریت منابع طبیعی محسوب می‌شود. اولین‌گام برای برنامه‌ریزی حفاظتی موفق، دسترسی به اطلاعات پایه از وضعیت‌های بالقوه و بالفعل تنوع زیستی پوشش گیاهی و عوامل مؤثر بر آن است. در پژوهش پیش‌رو، وضعیت تنوع گونه‌ای، شکل زیستی و کوروتیپ (نوع خاستگاه جغرافیایی) در گونه‌های گیاهی و ارتباط آن‌ها با متغیرهای محیطی در جنگل‌های شهرستان بانه بررسی شد. به‌این‌منظور، 32 قطعه‌نمونه در آرامگاه‌های جنگلی زاگرس شمالی به‌عنوان توده‌های کمتردست‌خورده و 90 قطعه‌نمونه در توده‌های گلازنی‌شده مجاور آن‌ها که به‌طور پیوسته تحت چرای دام و سرشاخه‌زنی قرار دارند، برداشت شد. نتایج نشان داد که بین تنوع گونه‌ای، ترکیب شکل زیستی و کوروتیپ این توده‌ها، اختلاف معنی‌دار وجود دارد. از 254 گونه شناسایی‌شده در این پژوهش، 95 گونه بین هر دو رویشگاه مشترک بودند. 114 گونه فقط در آرامگاه‌ها حضور داشتند که اغلب آن‌ها با شکل زیستی فانروفیت، همی‌کریپتوفیت یا کریپتوفیت از خاستگاه جغرافیایی ایران- تورانی، مدیترانه‌ای یا اروپا- سیبری بودند. ازسوی دیگر، گونه‌های موجود در توده‌های گلازنی‌شده اغلب با شکل زیستی تروفیت و کامفیت به خاستگاه جغرافیایی ایران- تورانی، مدیترانه‌ای یا صحارا- سندی تعلق داشتند. آرامگاه‌های جنگلی به‌عنوان شبکه‌ای از توده‌های کمتردست‌خورده با درصد تاج‌پوشش و لاش‌برگ بیشتر و عدم وجود تخریب و چرای دام، شرایط بوم‌شناختی مناسب‌تری برای حضور گونه‌های ارزشمند فراهم می‌کنند. این آرامگاه‌ها به‌دلیل پذیرش اجتماعی بین مردم محلی می‌توانند نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی در زاگرس شمالی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Species diversity, life form, and chorotypes of plant species in sacred groves and surrounding silvopastoral woodlands of Northern Zagros, Iran

نویسندگان [English]

 • Z. Shakeri 1
 • K. Mohammadi-Samani 2
 • H. Maarofi 3
 • S. Khoonsiavashan 4
 • K. Sharifi 5
1 Corresponding author, Researcher, Section of Social-Ecological Interactions in Agricultural Systems, Faculty of Organic Agricultural Sciences, University of Kassel, Witzenhausen, Germany
2 Assistant Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan and the Center for Research and Development of Northern Zagros Forestry, Baneh, Iran
3 Research Expert, Forests and Rangelands Research Department, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Sanandaj, Iran
4 MSc in forest science, Gashtiar Tourism Institute, Marivan, Iran
5 MSc in forest science, Baneh Agriculture Jahad Office, Baneh, Iran
چکیده [English]

    Biodiversity conservation is one of the most important challenges in forest ecosystems, especially where the local people's livelihood is highly dependant on that resources. Obtaining information on the potential and present condition of vegetation diversity is an important step to conduct successful conservation plans. In this study, we sampled 32 plots in sacred groves with no grazing or disturbance evidence and 90 plots in surrounding silvopastoral woodlands with a continuous grazing and pollarding history. We compared species diversity, life form, and chorotype of vegetation composition between these two stands and we determined the most important environmental gradients affecting this composition. The result indicates that sacred groves have significantly different species diversity, life forms, and chorology compositions than their surrounding woodlands. Out of 254 species identified in this study, 95 species are shared between both sites; 114 species are uniquely found in sacred groves that most of which have phanerophyte, hemicryptophyte, or cryptophyte life forms, and Irano-Turanian, Meditteranean, or Euro-Siberian Chorotypes. Surrounding silvopastoral woodlands contain 45 unique species as well as therophyte and chameophyte as the major life forms and Irano-Turanian, Meditteranean, or Saharo-Sindian chorotypes. Sacred groves as a network of less-disturbed stands, with higher canopy and litter cover without grazing and pollarding provide a better ecological condition for a variety of valuable plant species and considering their traditional protection by local people they play an important role in conserving biodiversity in northern Zagros.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biodiversity
 • chorology
 • livestock grazing
 • multi-variate analysis
 • oak woodlands
 • traditional exploitation
- Abbasi, L., Shakeri, Z., Shabanian, N. and Moreno, G., 2017. Branch and leaf biomass of Lebanon oak (Quercus libani Oliv.) and gall oak (Q. infectoria Oliv.) trees in different years after pollarding. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25(1): 35-46 (In Persian).
- Ahmadi, F., Mansory, F., Maroofi, H. and Karimi, K., 2013. Study of flora, life form and chorotypes of the forest area of West Kurdistan (Iran). Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 2(10): 33-40.
- Archibold, O.W., 2012. Ecology of World Vegetation. Springer, Dordrecht, 510p.
- Assadi, M. (Ed.), 1988-2021. Flora of Iran, Vols. 1-151. Published by Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran (In Persian).
- Barbour, M.G., Burk, J.H. and Pitts, W.D., 1980. Terrestrial Plant Ecology. Benjamin/Cummings Publishing Company, Menlo Park, California, 604p.
- Bhagwat, S.A. and Rutte, C., 2006. Sacred groves: potential for biodiversity management. Frontiers in Ecology and the Environment, 4(10): 519-524.
- Colautti, R.I., Ricciardi, A., Grigorovich, I.A. and MacIsaac, H.J., 2004. Is invasion success explained by the enemy release hypothesis? Ecological Letters, 7(8): 721-733.
- Crockford, R.H. and Richardson, D.P., 2000. Partitioning of rainfall into throughfall, stemflow and interception: effect of forest type, ground cover and climate. Hydrological Processes, 14(16-17): 2903-2920.
- Davis, P.H. (Ed.), 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vols. 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
- De Albuquerque, U.P., De Medeiros, P.M., de Almeida, A.L.S., Monteiro, J.M., de Freitas Lins Neto, E.M., de Melo, J.G. and Dos Santos, J.P., 2007. Medicinal plants of the caatinga (semi-arid) vegetation of NE Brazil: a quantitative approach. Journal of Ethnopharmacology, 114(3): 325-354.
- Díaz, S., Lavorel, S., McIntyre, S., Falczuk, V., Casanoves, F., Milchunas, D.G., … and Campbell, B.D., 2007. Plant trait responses to grazing – a global synthesis. Global Change Biology, 13(2): 313-341.
- European Environment Agency (EEA), 2020. European Nature Information System (EUNIS). European Environment Agency, Copenhagen, Denmark. Available at: https://eunis.eea.europa.eu/species.jsp
- Ghaderzadeh, S., Shakeri, Z., Hosseini, V. and Maroufi, H., 2015. Determination of environmental factors affecting the distribution of plant species in northern Zagros forests (Case study: Armardeh Forest, Baneh). Iranian Journal of Forest, 7(3): 299-315 (In Persian).
- Ghahramany, L., Shakeri, Z., Ghalavand, E. and Ghazanfari, H., 2017. Does diameter increment of Lebanon oak trees (Quercus libani Oliv.) affected by pollarding in Northern Zagros, Iran? Agroforestry Systems, 91(4): 741-748.
- Ghazanfari, H., Namiranian, M., Sobhani, H. and Mohajer, R.M., 2004. Traditional forest management and its application to encourage public participation for sustainable forest management in the northern Zagros Mountains of Kurdistan Province, Iran. Scandinavian Journal of Forest Research, 19(4): 65-71.
- Hobbie, S.E., 2015. Plant species effects on nutrient cycling: revisiting litter feedbacks. Trends in Ecology & Evolution, 30(6): 357-363.
- Huotari, N., Tillman-Sutela, E. and Kubin, E., 2009. Ground vegetation exceeds tree seedlings in early biomass production and carbon stock on an ash-fertilized cut-away peatland. Biomass and Bioenergy, 33(9): 1108-1115.
- IRIMO (I.R. oF Iran Meteorological Organization), 2019. Iran Meteorological Organization. Available at: http://www.irimo.ir/
- Jafari Haghighi, M., 2003. Methods of Soil Analysis: Sampling and Important Physical & Chemical Analysis. Nedaye Zoha Press, Sari, 236p (In Persian).
- Jazirehi, M.H. and Ebrahimi Rostaghi, M., 2003. Silviculture in Zagros. University of Tehran Press, Tehran, 560p (In Persian).
- Khatri, R., Karki, U., Bettis, J. and Karki, Y., 2016. Grazing with goats changed the woodland plant-species composition during summer. Professional Agricultural Workers Journal, 4(1): 1-11.
- Khoonsiavashan, S., Shakeri, Z., Mohammadi Samani, K. and Maroofi, H., In press. Effect of livestock type and grazing intensity on vegetation composition and diversity in Armardeh forests, Baneh. Journal of Forest Research and Development, doi: 10.30466/JFRD.2021.121026 (in Persian).
- Kohli, R.K., Jose, S., Singh H.P. and Batish, D.R., 2009. Invasive Plants and Forest Ecosystems. CRC Press, Boca Raton, Florida, 437p.
- Kowalchuk, G.A., Buma, D.S., de Boer, W., Klinkhamer, P.G.L. and van Veen, J.A., 2002. Effects of above-ground plant species composition and diversity on the diversity of soil-borne microorganisms. Antonie Van Leeuwenhoek, 81: 509-520.
- Londo, G., 1976. The decimal scale for releves of permanent quadrats. Vegetatio, 33(1): 61-64.
- Maroofi, H., 2010. Two new plant species from Kurdistan province, West of Iran. Iranian Journal of Botany, 16(1): 76-80.
- Marvie Mohadjer, M.R., 2005. Silviculture. University of Tehran Press, Tehran, 387p (In Persian).
- Mashayekhi, S., Zarre, S., Fritsch, R.M. and Attar, F., 2005. A new species of Allium subgen. Melanocrommyum sect. Compactoprason (Alliaceae) from Iran. Feddes Repertorium: Zeitschrift für botanische Taxonomie und Geobotanik, 116(3-4): 191-194.
- Mohmmadi Samani, K., Pordel, N., Hosseini, V. and Shakeri, Z., 2020. Effect of land-use changes on chemical and physical properties of soil in western Iran (Zagros oak forests). Journal of Forestry Research, 31(2): 637-647.
- Muller-Dombois, D. and Ellenberg, H., 2002. Aims and Methods of Vegetation Ecology, Second Edition. Blackburn Press, Caldwell, New Jersey, 547p.
- Oksanen, J., Blanchet, F.G., Kindt, R., Legendre, P., O’hara, R.B., Simpson, G.L., … and Wagner, H., 2010. Vegan: community ecology package. R package, Version 1.17-4. Available at: https://cran.r-project.org/web/packages/vegan/index.html
- Plieninger, T., Quintas-Soriano, C., Torralba, M., Mohammadi Samani, K. and Shakeri, Z., 2020. Social dynamics of values, taboos and perceived threats around sacred groves in Kurdistan, Iran. People and Nature, 2(4): 1237-1250.
- Rahimi, J., Mohammadi Samani, K., Shabanian N. and Rahmani, M.Sh., 2020. Investigating some chemical soil properties in the pollarded and less-disturbed forest stands in the northern Zagros (Case study: Baneh forest, Kurdistan). Journal of Environmental Science and Technology, 22(3): 55-68 (In Persian).
- Raunkiaer, C., 1934. The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography: Being the Collected Papers of C. Raunkiaer. Clarendon Press, Oxford, 632p.
- RCoreTeam, 2019. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Available at: https://www.r-project.org/
- Rechinger, K.H. (Ed.), 1963-2015. Flora Iranica, Vols. 1-181. Akademische Druck und Verlagsanstalt, Verlag des Naturhistorischen Museum Wien, Graz and Wien, Austria.
- Rogova, T.V., Kozevnikova, M.V., Prokhorov, V.E. and Timofeeva, N.O., 2018. Chorological classification approach for species and ecosystem conservation practice. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 107, Proceedings of 3rd International Conference Environment and Sustainable Development of Territories: Ecological Challenges of the 21st Century. Kazan, Russian Federation, 27-29 Sep. 2017: 012090.
- Salehzadeh, O., Eshaghi Rad, J. and Maroofi, H., 2016. The effect of anthropogenic disturbance on flora and plant diversity in oak forests of west (Baneh city). Forest Research and Development, 2(3): 219-240 (In Persian).
- Shakeri, Z., Marvie Mohajer, M.R., Namiraninan, M. and Etemad, V., 2009. Comparison of seedling and coppice regeneration in pruned and undisturbed oak forests of Northern Zagros (case study: Baneh, Kurdistan province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17(1): 73-84 (In Persian).
- Shakeri, Z., Mohammadi-Samani, K., Bergmeier, E. and Plieninger, T., 2021. Spiritual values shape taxonomic diversity, vegetation composition, and conservation status in woodlands of the Northern Zagros, Iran. Ecology and Society, 26(1): 30.
- Townsend, C.C. and Guest, E. (Eds.), 1966-1988. Flora of Iraq, Vols. 1-9. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
- Youssef, S., Galalaey, A., Mahmood, A., Mahdi, H. and Véla, E., 2019. Wild Orchids of the Kurdistan Region Areas: A Scientific Window on the Unexpected Nature of the North-Western Zagros. Société Méditerranéenne d’Orchidologie, La Motte-d'Aigues, France, 163p.