دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 72، تیر 1397، صفحه 290-143 

علمی- پژوهشی

تعیین تنوع ساختاری راشستان‌های آمیخته بخش گرازبن جنگل خیرود

صفحه 143-155

10.22092/ijfpr.2018.116744

محسن جوانمیری‌پور؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محمود زبیری؛ وحید اعتماد؛ مقداد جورغلامی


وراثت‌پذیری و تجزیه رشد در سنین اولیه رشد بلوط ایرانی (Quercus brantii)

صفحه 215-227

10.22092/ijfpr.2018.116750

حسین میرزایی ندوشن؛ جعفر حسین‌زاده؛ مهدی پورهاشمی؛ شهین مهرپور؛ مجتبی حمزه‌پور؛ زهرا آبروش


سازگاری و عملکرد گونه‌های صنعتی اکالیپتوس در استان بوشهر (دشتستان)

صفحه 264-275

10.22092/ijfpr.2018.116754

سیدموسی صادقی؛ حسین سردابی؛ حسن کازرونی؛ محمدعلی شریفی؛ ناصر فرار؛ سعید رشوند