دوره و شماره: دوره 26، شماره 3 - شماره پیاپی 73، مهر 1397، صفحه 446-291 

علمی- پژوهشی

تنوع قارچ‌های اکتومیکوریز همزیست با ریشه‌ گونه‌های مختلف بلوط در جنگل‌های هیرکانی

صفحه 291-305

10.22092/ijfpr.2018.117734

سیده‌معصومه زمانی؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه؛ ناصر صفایی؛ مجید پدرام


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مشارکت بهره‌برداران محلی در مدیریت، حفظ و احیاء جنگل‌های بلوط استان لرستان

صفحه 393-405

10.22092/ijfpr.2018.117742

احمد افروغ؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ سمیه امیرتیموری؛ حمیدرضا میرزایی خلیل‌آبادی؛ مصطفی بنی‌اسدی