دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

علمی- پژوهشی

تغییرپذیری فرم هوموس در تیپ‌های مختلف جنگلی در سال‌های مختلف پس از عملیات بهره‌برداری روی مسیرهای چوبکشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22092/ijfpr.2022.358979.2055

هادی سهرابی؛ مقداد جورغلامی


اثر اصلاح‌کننده‌های مختلف خاک بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال‌های یک ساله گلدانی ون و شیردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22092/ijfpr.2022.358663.2051

سلیمه رحیم نژاد؛ سید محمد حجتی؛ حامد اسدی؛ حمید جلیلوند؛ مجتبی محمودی


مطالعات گاه شناسی درختی زربین ((Cupressus sempervirens L. به منظور تعیین میزان رشد قطری سالانه و معرفی مسن ترین درختان در رویشگاه‌های هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22092/ijfpr.2022.358884.2054

طیبه امینی اشکوری؛ حمید اجتهادی؛ مرتضی جمالی


ارزشگذاری خدمات اکولوژیک پارک جنگلی چالدره دوهزار تنکابن با استفاده از روش آزمون انتخاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22092/ijfpr.2022.359295.2058

پرستو پهلوان؛ سیدمحسن حسینی؛ ساره حسینی


کمی سازی تخریب مولفه‌های ساختاری در عرصه‌های زراعت زیرآشکوب بلوط ایرانی (Quercus brantii) در بوم‌سازگان زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان گیلانغرب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22092/ijfpr.2022.359177.2057

محسن جوانمیری پور؛ علی حسن زاده؛ روح اله پروانه؛ زهرا مشایخی


مدل‌سازی حجم تجاری درختان توده‌های خالص و آمیخته راش با استفاده از الگوریتم‌های ناپارامتریک در جنگل آموزشی –پژوهشی دارابکلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22092/ijfpr.2022.359370.2059

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ مجتبی ایمانی راستابی؛ فاطره بخشی