دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1379، صفحه 1-198 
3. بررسی جوامع پده در حاشیه رودخانه کارون

صفحه 25-52

محسن کلاگری؛ کریم جوانشیر؛ محمود زبیری؛ علیرضا مدیررحمتی


5. نقش پروتئین‌ها و آنزیم‌های پروکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در متابولیسم ارس Juniperus spp

صفحه 89-192

پروین صالحی شانجانی؛ سودابه علی‌احمدکروری؛ حسن ابراهیم‌زاده معبود