دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 46، زمستان 1390، صفحه 644-453 

علمی- پژوهشی

2. بررسی کاربرد روش نمونه‌برداری k-nn در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل کارزان ایلام)

صفحه 465-453

عبدالعلی کرمشاهی؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان؛ جهانگیر فقهی


14. زی‌توده و شاخص سطح برگ داغداغان (Celtis caucasica Willd.) در جنگل شهری تایله سنندج

صفحه 620-609

مهدی پورهاشمی؛ سعیده اسکندری؛ مریم دهقانی؛ ترلان نجفی؛ اکرم اسدی؛ پریسا پناهی