بر اساس نویسندگان

آ

 • آباده، محمود [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
 • آبتین، طاهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه یزد
 • آبروش، زهرا [1] پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • آبروش، زهرا [1] کارشناس پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • آچاک، محمدیوسف [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات ایرانشهر
 • آچاک، محمدیوسف [1] کارشناس
 • آچاک، محمدیوسف [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایرانشهر، ایران
 • آچاک، محمدیوسف [1] کارشناس مرکز تحقیقات ایرانشهر
 • آذریان، مجتبی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • آذرنوش، محمدرضا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس.
 • آرمند، نگین [1] کارشناس ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آزادی ریمله، اکرم [1] کارشناس ارشد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • آزادفر، داود [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گرگان
 • آزادفر، داود [1] دانشیار، دانشکده علوم جنگل و فناوری چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.‏
 • آزادفر، داود [1] دانشیار، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • آزادفر، داوود [1] استادیار، دانشکده جنگل‌داری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • آزادفر، داوود [1] دانشیار، دانشکده علوم جنگل و فناوری چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • آزادفر، داوود [1] دانشیار، گروه جنگل‌شناسی و اکوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • آزادفر، داوود [1] دانشیار، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • آزادفر، داوود [1] نویسنده مسئول، دانشیار، گروه جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • آزدو، ضیاء [1] کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی.
 • آزدو، ضیاء [1] کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی، اراک
 • آستارایی، علیرضا [1] دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آصف، محمدرضا [1] استادیار، گروه رستنی‌ها، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی ایران، تهران
 • آقابراتی، اشرف [1] کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 • آقاجانی، حامد [1] دانشجوی دکتری گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.‏
 • آقاجانی، حامد [1] دکترای جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، گروه جنگل‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • آقاجانلو، فرهاد [2] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 • آقاخانی، سیاوش [1] کارشناس ارشد جنگلداری.
 • آلبرتویچ برینتسِو، ولادیمیر [2] استاد، دانشکده جنگل دانشگاه دولتی مسکو
 • آل‌منصور، حسن [1] اعضاء هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • آملی کندری، علیرضا [1] کارشناس ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • آهنگران، یزدانفر [1] کارشناس گیاهپزشکی دفتر حمایت و حفاظت اداره کل منابع طبیعی نوشهر
 • آهنگران، یزدانفر [1] کارشناس گیاه‌پزشکی، دفتر حفاظت و حمایت، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، چالوس، ایران

ا

ب

پ

ت

 • تابنده، آفاق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس
 • تابنده ساروی، آفاق [1] استادیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
 • تاجیک‌قنبری، محمدعلی [1] دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • تاراسی، جواد [1] کارشناس ارشد، سازمان حفاظت محیط زیست استان زنجان
 • تاراسی، جواد [1] کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 • ترابی، سیدعلی [1] دانشیار، دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • ترابیان، یوسف [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان
 • ترابیان، یوسف [1] مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان
 • تراهی، علی‌اصغر [1] استادیار، گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ترکمن، جواد [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • ترکمن، جواد [1] دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منایع طبیعی دانشگاه گیلان
 • تشکری، مرتضی [1] عضو هیئت علمی، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، واحد خراسان رضوی
 • تشکری، مرتضی [1] عضو هیئت علمی، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، واحد خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • تشکری قوژدی، مرتضی [1] عضو هیئت‌ علمی، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، واحد استانی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • تفضلی، محیا [1] دانشجوی دکتری جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • تفضلی، محیا [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • تفضلی، مهرسده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • تفضلی، مهرسده [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • تقی زاده، ایوب [1] مربی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.‏
 • تقوایی، منصور [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • تقوایی پور، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • تقوائی، منصور [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • تمجیدی، جلوه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • تمرتاش، رضا [1] استادیار، گروه مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،‌ ساری، ایران
 • تیموری، سارا [1] کارشناس ارشد جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • تیموری، مریم [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • تیموری، مریم [1] اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • تیموری، مریم [1] اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • تیموری، مریم [1] مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • تیموری، مریم [2] مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • تیموری، مریم [1] مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
 • تیموری، مریم [1] مربی پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • تیموری، مریم [1] مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور، تهران، ایران
 • تیموری، مریم‌ [1] اعضا هیأت‌علمی‌ مؤسسه‌ تحقیقات‌ جنگلها و مراتع‌
 • تیموری، مریم‌ [1] اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • توانکار، فرزام [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، خلخال، ایران
 • توانکار، فرزام [1] استادیار، دانشگاه آزاد خلخال
 • توانکار، فرزام [1] استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
 • توحیدفر، مسعود [1] دانشیار پژوهش، گروه مهندسی بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • توحیدفر، مسعود [1] دانشیار پژوهش، گروه مهندسی بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • توکلی، احمد [2] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه.
 • توکلی، احمد [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
 • توکلی، احمد [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
 • توکلی نکو، حسین [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران
 • توکلی نکو، حسین [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 • توکلی نکو، حسین [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

ث

ج

چ

 • چابک، عظیم [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
 • چپی، کامران [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
 • چیذری، محمد [1] استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • چراغی، چنور [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • چناری، افروز [1] کارشناس‌‌‌ارشد، بخش منابع طبیعی و محیط‌‌زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • چوپانی، سعید [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

ح

 • حاتمی، فیروزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس
 • حاجیان شهری، محمد [1] استادیار، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • حاجبی، عبدالحمید [1] استادیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • حاجی قادری، طه [1] کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 • حبیبی، بهرام [1] پژوهشگر، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی
 • حبیبی بی‌بالانی، قاسم [1] دانشیار، دانشگاه آزاداسلامی واحد شبستر
 • حبشی، هاشم [1] استادیار، دانشکده جنگل‌داری و فن‌آوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حبشی، هاشم [1] استادیار، دانشکده جنگل‌داری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حبشی، هاشم [1] استادیار، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حبشی، هاشم [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حبشی، هاشم [1] استادیار گروه جنگل‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حبشی، هاشم [1] استادیار، گروه جنگل‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حبشی، هاشم [1] استادیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حبشی، هاشم [2] دانشیار، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حبشی، هاشم [1] دانشیار، گروه جنگل‎شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حبشی، هاشم [1] دانشیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حبشی، هاشم [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس نور
 • حبشی، هاشم [1] عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان
 • حبشی، هاشم [1] دانشیار، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حجازی، رخشاد [1] مربی، دانشکده فنی و مهندسی و علوم دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • حجتی، سیدمحمد [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حجتی، سیدمحمد [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حجتی، سیدمحمد [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حجتی، سیدمحمد [1] استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حجتی، سیدمحمد [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حجتی، سیدمحمد [1] استادیار، گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حجتی، سیدمحمد [2] دانشیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حجتی، سیدمحمد [1] دانشیار، گروه جنگل‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حجتی، سیدمحمد [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حجتی، سید محمد [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حجتی، سید محمد [1] استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حجتی، سید محمد [1] نویسنده مسئول، دانشیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع ‌‌طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حیدری، ارکان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حیدری، ارکان [1] کارشناس ارشد، گروه جنگلداری، اداره منابع طبیعی شهرستان مریوان
 • حیدری، آرمان [1] استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • حیدری، حشمت‏ الله [1] استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حیدری، حشمت‌الله [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حیدری، حشمت‌اله [1] دانشیار، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حیدری، رضاحسین [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
 • حیدری، رضاحسین [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • حیدری، رضاحسین [1] استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
 • حیدری، رضاحسین [1] دانشجوی دوره دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • حیدری، مازیار [1] استادیار، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
 • حیدری، مازیار [1] دانشجوی دکتری، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حیدری، مازیار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حیدری، مازیار [2] دکتری جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حیدری، مازیار [1] دکتری جنگل‌داری، مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا، تهران، ایران
 • حیدری، مازیار [1] کارشناس ارشد جنگلداری
 • حیدری، محمدجواد [1] استادیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • حیدری، مهدی [1] استادیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • حیدری، مهدی [1] استادیار، گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • حیدری، مهدی [1] دانشجوی دکتری، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا
 • حیدری، مهدی [1] کارشناس ارشد، اداره کل منابع طبیعی استان ایلام
 • حیدری، مهدی [1] کارشناس ارشد، ادارۀ کل منابع طبیعی استان ایلام
 • حیدری، مهدی [1] کارشناس ارشد، ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام
 • حیدری، مهدی [1] کارشناس‌ارشد جنگل‌داری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام
 • حیدری ریکان، مهناز [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
 • حیدری شریف‌آباد، حسین [1] استاد پژوهش، مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال
 • حیدری شریف‌آباد، حسین [1] استاد، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 • حیدری صفری کوچی، ابوذر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • حرفه‌دوست، فیروزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • حسامی، سیدماجد [1] پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • حسامی، سیدماجد [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • حسامی، سیدماجد [1] کارشناس ارشد
 • حسام‌زاده حجازی، سید محسن [1] دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حسنی، مجید [1] پژوهشگر موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حسنی، مجید [1] پژوهشگر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حسنی، مجید [3] کارشناس ارشد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حسنی، مجید [2] کارشناس ارشد پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حسنی، مجید [1] کارشناس ارشد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، آزادشهر
 • حسنی، مجید [1] کارشناس ارشد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حسنی، مجید [1] کارشناس ارشد تحقیقات، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حسنی، مجید [1] کارشناس ارشد تحقیقات، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
 • حسنی، مجید [1] کارشناس ارشد جنگلداری، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حسنی، مجید [1] کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگل‎ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حسنی، مجید [1] کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • حسنی، مجید [1] کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
 • حسنی، مجید [1] کارشناس پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حسینی، احمد [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی استان ایلام
 • حسینی، احمد [1] دانشجوی دکتری، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، احمد [1] دانشجوی دکتری، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور.‏
 • حسینی، احمد [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
 • حسینی، اصغر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • حسینی، ساره [1] دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع‌ طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌ طبیعی ساری
 • حسینی، سیدعطا‌ء‌الله [1] دانشیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسینی، سیدمحسن [1] استاد، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سیدمحسن [2] استاد، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سیدمحسن [1] استاد، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سیدمحسن [2] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سیدمحسن [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سیدمحسن [4] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سیدمحسن [2] دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سیدمحسن [1] دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سیدمحسن [1] دانشیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سیدمحسن [1] دانشیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سیدمحسن [2] دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • حسینی، سیدمحسن [1] هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سیدمحسن [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • حسینی، سیدمحسن [1] استاد گروه جنگل‌داری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت‌مدرس، نور، ایران
 • حسینی، سیدمحسن [1] استاد، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • حسینی، سید محسن [2] استادیار دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید محسن [1] استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید محسن [1] اعضاء هیأت علمی ‌دانشگاه تربیت مدرس نور
 • حسینی، سید محسن [1] اعضای هیات علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید محسن [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید محسن [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید محسن [1] دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید محسن [1] دانشیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید محسن [1] دانشیار، گروه جنگل‌داری، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سیده زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • حسینی، سیده‌زهرا [1] دانشجوی دکتری جنگل‌داری، گروه جنگل‌داری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • حسینی، سیده سمیه [1] کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه کردستان
 • حسینی، وحید [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
 • حسینی، وحید [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان،سنندج
 • حسینی، وحید [1] استادیار، دانشگاه کردستان
 • حسینی، وحید [1] استادیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • حسینی، وحید [1] استادیار، گروه جنگل‌‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • حسینی، وحید [1] استادیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان و مرکز پژوهش و توسعه جنگل‌داری زاگرس شمالی، سنندج، ایران
 • حسینی، وحید [1] هیات علمی دانشگاه کردستان
 • حسین‌اشرفی، سیدخسرو [1] استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • حسین پور اصلی، کیوان [1] کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • حسن زاد ناورودی، ایرج [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • حسن زاد ناورودی، ایرج [1] استادیار دانشگاه گیلان
 • حسن‌زاد ناورودی، ایرج [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • حسن‌زاده، روح‌اله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • حسین زاده، جعفر [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
 • حسین زاده، جعفر [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
 • حسین زاده، جعفر [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
 • حسین‌زاده، جعفر [1] دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران
 • حسین‌زاده، جعفر [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان ایلام
 • حسین‌زاده، جعفر [1] دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌ طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران
 • حسین‌زاده، جعفر [1] دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران
 • حسین‌زاده، جعفر [1] دانشیار، گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • حسین‌زاده، محمد مهدی [1] استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • حسینی علا، الهه‌السادات [1] کارشناسی ارشد مهندسی جنگل، گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسنقلی‌پور، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • حسینی قلعه‌بهمنی، سید‌محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حسینی کهنوج، سیدحمزه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 • حسنی نژاد، مریم [1] کارشناس ارشد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حسینی نصر، سیدمحمد [1] دانشیار، گروه جنگل‏داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حسینی نصر، سیدمحمد [1] دانشیار، گروه جنگل‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حسینی نصر، سید محمد [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حسینی نصر، سید محمد [1] استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حسینی‌نصر، سیّدمحمّد [1] استادیار، دانشگاه مازندران
 • حسنوند، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • حشمت الواعظین، سید مهدی [1] دکترای رشته اقتصاد و مدیریت جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حشمت‌الواعظین، سیدمهدی [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حشمت‌الواعظین، سید مهدی [1] استادیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • حقیقیان، فرشاد [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
 • حقیقیان، فرشاد [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • حقیقیان، فرشاد [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
 • حقگوی، حقگوی [1] کارشناس ارشد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا
 • حق‌وردی، کتایون [1] استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
 • حکیم‌زاده، محمدعلی [2] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • حکیمی میبدی، محمدحسین [1] استادیار، گروه مدیریت بیابان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
 • حمانی، احمد [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حمزه، بهنام [2] مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حمزه، بهنام [1] مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حمزه‌ای، بهنام [1] استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حمزه‌پور، مجتبی [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • حمزه‌پور، مجتبی [1] اعضاء هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • حمزه‌پور، مجتبی [1] اعضاء هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس.
 • حمزه‌پور، مجتبی [1] اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • حمزه‌پور، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حمزه‌پور، مجتبی [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، ایران
 • حمزه‌پور، مجتبی [2] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • حمزه‌پور، مجتبی [2] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • حمزه‌پور، مجتبی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، ایران
 • حمزه‌‌‌پور، مجتبی [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

خ

د

ذ

 • ذاکری، امید [1] دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • ذبیحی، کرمعلی [1] کارشناس ارشد تحقیقات، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
 • ذبیحی، کرمعلی [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
 • ذوالفقاری، اسلام [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
 • ذوالفقاری، رقیه [1] دانشیار، گروه جنگل‌داری و پژوهشکده منابع طبیعی و زیست‌محیطی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج
 • ذوالفقاری، عرفان [1] استادیار
 • ذوقی، مهرداد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ر

ز

ژ

 • ژوستن، هانس [1] استاد، گروه پالئواکولوژی و مطالعات تورب‌زار، انستیتو گیاه‌شناسی و اکولوژی زمین‌سیما، دانشگاه گرایفسوالد، گرایفسوالد، آلمان

س

ش

ص