تحقیقات جنگل و صنوبر ایران (IJFPR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله