تحقیقات جنگل و صنوبر ایران (IJFPR) - واژه نامه اختصاصی