دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1377، صفحه 169-1