دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 591-433 
3. بررسی تأثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه در کشت تلفیقی*

صفحه 480-455

فرهاد اسدی؛ محسن کلاگری؛ رفعت اله قاسمی؛ رضا باقری


4. بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی «واز» مازندران

صفحه 508-481

عزت‌اله ابراهیمی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ یوسف گرجی بحری


7. معرفی برخی ویژگیهای بوم‌شناختی و جنگل‌شناسی مناطق جنگلی استان کرمانشاه

صفحه 582-557

معصومه خان حسنی؛ عادل جلیلی؛ یحیی خداکرمی؛ احمد توکلی