دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 643-495 
2. اثر سن پایه‌های مادری و یک سال نگهداری بذر در رویاندن بذر بارانک

صفحه 519-538

کامبیز اسپهبدی؛ حسین میرزائی ندوشن؛ مسعود طبری؛ مسلم اکبری نیا؛ یحیی دهقان شورکی