دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 9، تابستان 1381، صفحه 176-1 

علمی- پژوهشی

2. تهیه جدول حجم صنوبرهای بومی منطقه زنجان‌رود

صفحه 1-36

رضا باقری؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود زبیری؛ علیرضا مدیررحمتی


4. بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها

صفحه 83-105

سودابه علی‌احمد کروری؛ مصطفی خوشنویس؛ فاطمه معقولی؛ مریم جبلی؛ بابا خانجانی‌شیرازی