دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 26، زمستان 1385، صفحه 381-278 
3. بررسی نقش مطالعات آنزیمی در جداسازی اکوتیپ‌های گونه بارانک

صفحه 305-292

یعقوب ایران منش؛ سودابه علی احمد کروری؛ سید فضل الله عمادیان؛ داود آزادفر؛ کامبیز اسپهبدی


5. بررسی تحمل شوری در چند گونه از اکالیپتوس در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 325-314

محمد حسن عصاره؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ آناهیتا شریعت؛ فخرالسادات رفیعی


6. ارزیابی و مقایسه تنوع گونه‌ای در جوامع گیاهی Querco-Carpinetum betulii و Fagetum orientalis ، Carpino-Fagetum orientalis (مطالعه موردی: بخشهای نمخانه و گرازبن جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار، نوشهر)

صفحه 337-326

محمد حسن عصاره؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ آناهیتا شریعت؛ فخرالسادات رفیعی؛ جواد اسحق نیموری؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ مصطفی اسدی؛ اسداله متاجی


8. تعیین مساحت و شکل مناسب قطعه نمونه در برآورد تاج پوشش با استفاده از شبیه سازی جنگل در زاگرس

صفحه 270-260

سید یوسف عرفانی فرد؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان


9. بررسی اکولوژیکی رویشگاه‌‌ جنگلی ارغوان در شمال ایلام

صفحه 381-371

جواد میرزایی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ جعفر حسین زاده