اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عادل جلیلی

اکولوژی گیاهی استاد پژوهش، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
jaliliatrifr-ac.ir
+98 21 44787282-5

h-index: 18  

سردبیر

خسرو ثاقب‌طالبی

جنگل‌شناسی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
saghebtalebiatrifr-ac.ir
+98 21 44787282-5

h-index: 9  

مدیر داخلی

مهدی پورهاشمی

جنگل‌شناسی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
pourhashemiatrifr-ac.ir
+98 21 44787282-5
0000-0002-8918-6336

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

کامبیز اسپهبدی

ژنتیک جنگل دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری، ایران

mazandaran.areo.ir
k.espahbodiatareeo.ac.ir
+98 11 3222820-4

h-index: 7  

فرهاد اسدی

جنگل‌داری دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری، ایران

mazandaran.areo.ir
fasadiatrifr-ac.ir
+98 11 3222820-4

h-index: 6  

وحید اعتماد

جنگل‌کاری و نهالستان‌های جنگلی دانشیار، گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج،‌ ایران

ut.ac.ir
vetemadatut.ac.ir
+98 26 32223044
0000-6560-0001-7653

h-index: 9  

مهدی پورهاشمی

جنگل‌شناسی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
pourhashemiatrifr-ac.ir
+98 21 44787282-5
0000-0002-8918-6336

h-index: 9  

مصطفی جعفری

اکولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
mostafajafariatrifr-ac.ir
+98 21 44787282-5
0000-0003-4859-5341

h-index: 12  

هاشم حبشی

خاک‌شناسی جنگل دانشیار، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

ffs.gau.ac.ir
habashiatgau.ac.ir
+98 17 4427050
0000-0002-5092-4119

h-index: 7  

احمد رحمانی

حاصلخیزی خاک‌های جنگلی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

www.rifr-ac.org
arahmaniatrifr-ac.ir
+98 21 44787282

h-index: 5  

تیمور رستمی شاهراجی

اصلاح نژاد درختان جنگلی استاد، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

guilan.ac.ir
trostamiatguilan.ac.ir
+98 131 44323599
0000-0002-5391-4944

h-index: 4  

هوشنگ سبحانی

حمل و نقل چوب دانشیار، گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

ut.ac.ir
sobhanyatnrf.ut.ac.ir
+98 26 32223044

جهانگیر فقهی

مدیریت جنگل استاد، گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

ut.ac.ir
jfeghhiatut.ac.ir
+98 26 32223044
0000-0003-2253-5789

h-index: 10  

محمد متینی‌زاده

بیوتکنولوژی جنگل دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
matiniatrifr-ac.ir
+98 21 44787282-5
0000-0003-2452-6819

h-index: 7  

محمدرضا مروی مهاجر

جنگل‌شناسی استاد، گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

ut.ac.ir
mohadjeratut.ac.ir
+98 26 32223044

ویراستار ادبی نشریه

ابوالفضل جعفری

مدل‌سازی جنگل استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
jaafariatrifr-ac.ir
+98 21 44787282-5

h-index: 9  

ویراستار انگلیسی

هومن لطیفی

سنجش از دور استادیار، گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران و گروه سنجش از دور، انستیتو جغرافیا و زمین‌شناسی،دانشگاه وورتزبورگ، آلمان

wp.kntu.ac.ir/hooman.latifi
hooman.latifiatkntu.ac.ir
0000-0003-1054-889X

h-index: 13  

کارشناس نشریه

شیدا خسروی

اقتصاد جنگل پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سنندج، ایران

kurdistan.areeo.ac.ir
khosravisheydaatyahoo.com

صفحه آرا

حمیده کرمانی

کارشناس

rifr-ac.ir
kermaniatrifr-ac.ir
+98 21 44787282-5