اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عادل جلیلی

اکولوژی گیاهی استاد پژوهش، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
jaliliatrifr-ac.ir
+98 21 44787282-5

h-index: 18  

سردبیر

خسرو ثاقب‌طالبی

جنگل‌شناسی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
saghebtalebiatrifr-ac.ir
+98 21 44787282-5

h-index: 9  

مدیر داخلی

مهدی پورهاشمی

جنگل‌شناسی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
pourhashemiatrifr-ac.ir
+98 21 44787282-5
0000-0002-8918-6336

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

کامبیز اسپهبدی

ژنتیک جنگل دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری، ایران

mazandaran.areo.ir
k.espahbodiatare