دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1378، صفحه 150-1