دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1380 

علمی- پژوهشی

2. بررسی و تعیین رویش قطری Quercus brantii در استان چهارمحال‌ و بختیاری

صفحه 1-32

حسن جهانبازی‌گوجانی؛ علیرضا میربادین؛ محمود طالبی