دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 8، فروردین 1381، صفحه 160-1