نتایج سازگاری ارقام پرمحصول صنوبر در صنایع کاغذ غرب کرمانشاه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع

چکیده

از تعداد 36 گونه و کلن بومی و خارجی صنوبر که از طریق کاشت قلمه در خزانه‌های تحقیقاتی مهرگان وابسته به مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کرمانشاه و صنایع کاغذ غرب مورد آزمایش قرار گرفته بودند، تعداد 18 رقم با توجه به رشد ارتفاعی و قطری نهال‌های یکساله تولید شده و نیز مقاومت به آفات و امراض که نسبت به سایر ارقام برتری داشتند، برای مرحله دوم سازگاری و تعیین ارقام پرمحصول جهت معرفی به بخش اجرا انتخاب شدند. در این آزمایش تعداد 8 رقم سریع‌الرشد از گونه Populus nira L صنوبر با تاج بسته در فواصل کاشت 3×3 متر و 10 رقم از دورگ‌های خارجی Pupulus x euramericana (Dode) Gunier با تاج باز در فواصل کاشت 4×4 مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق از روش آماری طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار (تعداد 25 اصله نهال در هر تکرار) در مجموع به تعداد 75 اصله از هر تیمار استفاده گردید. متغیرهای مورد اندازه گیری عبارتند از: ارتفاع بر حسب متر و قطر برابر سینه بر حسب سانتی‌متر که در نتیجه حجم درختان بر حسب متر مکعب از دو عامل ارتفاع و قطر برابر سینه در هکتار در سال محاسبه شده است. نتایج بعد از 7 سال نشان دادند که در فاصله کاشت 4×4 متر، دو کلن p.e.I.-214 و p.e.455 بیشترین تولید را در هکتار و در سال و در فاصله کاشت 3×3 متر دو کلن p.n.63\135 و p.n.62\171 از ارقام صنوبر کشور ترکیه بیشترین تولید را در هکتار در سال داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Results of Adaptation Trial for High Yielding Poplar Clones in Kermanshah's Gharb Paper Industries

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hemmati
  • Ali Reza Modir Rahmati
Member of sientific board, Research Institute of Forests & Rangelands, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Of 36 indigenous and exotic nurseries in Mehregan station and Gharb рарег industries in Kermanshah province, 18 clones of poplars, demonstrating highest beight and diameter as well as resistance to pests and diseases, were selected for further adaptabllity programs. Eight clones of populus nigra L. (with closed crown) bу ЗхЗ meters spacing and 10 clones of exotic hybrids (ореп crown) Ьу 4х4 meters spacing were studied in а randomized complete Ыосk design with three replictions (25 seedlings for each replication ). VariaЫes measured include: height (m), diameter at breast height (сm), and volume calculation (m3). Тhе results for а 7 year period e~aluation indicated Р. eura. 455 and Р. eura. 1-214 as the highest yield / hectare / year clones for 4х4 spacing and Р.n. 62.171 and Р.n. 63.135 for 3х3 spacing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poplar
  • Height growth
  • Diameter growth
  • Adaptation
  • yield per hectares
1- سالاری، ا.، 1378. گزارش نهایی طرح سازگاری کلن‌های مناسب صنوبر در آذربایجان غربی. در دست چاپ
2- قاسمی، ر.، 1387. طرح تحقیقاتی سازگاری کلن‌های مناسب صنوبر. گزارش نهایی در دست چاپ
3- لطفیان، ح.، 1363. گزارش نهایی طرح‌های تحقیقاتی صنوبر، مجموعه مقالات سمینار اهمیت صنوبر. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 45.
4- میردامادی، ا.، 1348. خزانه‌های آزمایشی صنوبر. سازمان جنگلها و مراتع کشور، 140 صفحه.
5- Basimevi, 1988. National poplar Commission of Turkey, 55 pp.
6- Frohlich, H,. 1973. Zuchtung, Anbau und leistung der papeln(Mitt der Hess.Jan.esforst.Band 10 267 pp.
7- Shiji, W., 1988. A brief introduction to study on the technique for popular (int,poplarcom.B.china,5-8 sep.1988,31 pp.