نتایج مقدماتی طرح سازگاری سوزنی‌برگان مهم جهان در جنگل‌های اسالم (استان گیلان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

کارشناس پژوهش مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گیلان

چکیده

مقاله حاضر شامل سه طرح تحقیقاتی در سه منطقه ارتفاعی در استان گیلان است. در منطقه ارتفاعی پایین‌بند به ارتفاع 450 متر در جنگل‌های اسالم واقع در طرح سیاه‌بیل شماره یک، 13 گونه و پروونانس مورد آزمایش قرار گرفته است. در منطقه میان‌بند واقع در طرح ناو اسالم به ارتفاع 1050 متر، 15 گونه و پروونانس و در منطقه بالابند به ارتفاع 1750 متر واقع در طرح ناو اسالم، 9 گونه و پروونانس کشت گردید. در هر منطقه طرح به روش آماری بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار با فاصله 2×2 متر پیاده شد و در هر تکرار از هر گونه یا پروونانس (تیمار) 100 اصله نهال مورد آزمایش قرار رفت. فاصله تکرارها و تیمارها از یکدیگر 3.5 متر انتخاب گردید. فاکتورهایی نظیر درصد زنده‌مانی، رویش ارتفاعی، شادابی هرساله و همچنین رویش قطر یقه هر پنج سال یک‌بار مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر تیمار دو ردیف کناری به‌عنوان محافظ (بافر) درنظر گرفته شده و فقط 36 اصله نهال وسط هر پلات مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی‌های به‌عمل آمده در طول زمان اجرای طرح نشان می‌دهند که در منطقه پایین‌بند: Pinus nigra var. calabrica (مبدأ فرانسه)، Pinus nigra var. pallaziana (مبدأ ترکیه)، Pinus taede (مبدأ امریکا)، Pinus ponderosa (مبدأ امریکا)، Pinus nigra var. austriaca (مبدأ اتریش)، Pseudotsuga menziesii (مبدأ اورگان و گری‌هاربور واشنگتن)، در منطقه میان‌بند گونه‌ها و پروونانس‌های: Pseudotsuga menziesii (مبدأ کالیفرنیا امریکا)، Abies equitrojani (مبدأ ترکیه)، Pinus sylvestris (مبدأ ترکیه)، Pinus nagra var. austriaca (مبدأ اتریش)، Abies cilicica (مبدأ سوریه)، Pinus nigra Var. calabrica (مبدأ فرانسه)، Pinus nigra var. pallasiana (مبدأ ترکیه)، Abies nordmanniana (مبدأ ترکیه) و در مناطق بالابند گونه‌ها وپرونانس‌های: Picea abies (مبدأ کلاردشت)، Pinus sylvestris (مبدأ ترکیه)، Pinus sylvestris (مبدأ اسپانیا)، Larix leptolepis (مبدأ ژاپن)، Pinus ponderosa (مبدأ امریکا)، Pseudotsuga menziesii (مبدأ اورگان) سازگاری بهتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preliminary results of species trials at Asalem Forests; The world most important species of coniferous

نویسندگان [English]

  • Arsalan Hemati
  • Beytollah Amanzade
  • Zoghali Syahipourl
  • Bana Khanjani
Research specialist of Gilan Natural Resources and Livestock Husbandry Research Centre, Rasht, Gilan province, I.R. Iran.
چکیده [English]

According to this project , we should plant 30 species and 61 provenances in each рап of Asdlem forest zone, regarding to the reason that we couldnt, plant all the species and provenances in the same time. So decided to plant them gradually and with different phases. The present article included three project at different three height zone in Gillan province. In Asalem forest at the height of lower zone 450 meter thats includes Seyabil project which called No 1 , 13 species and provenances have been cultivated and in the middle zone which is suitated in asalem forest in Nav project at the height of 1050 meter, 15 species and provenance have been cultivated , and in upper zone at the height of 1750 meter in N av project in Asalem species and provenances have been 9 cultivated . In each zon projects being evaluated througth Random Ыосk method with in randomize plot in three 2metre,in each plot we used 100 repeatation in а distance 2xsamples treatments in each plot.
Distance between Ыocks and treatments is 3/5 metre. In this study some important factors like , annual surviral , annual height and collar diametre in evry five ye~rs being evaluated and in each treatment two side rows had been as а protector and 36 samples only in the middle parts of each plot evaluated. According to this assesment that has been completed shown, these Lower zone: Pinus nigra var. calabrica, France; Pinus nigra var. pallaziana, Turkey; Pinus taede, USA; Pinus ponderosa, USA; Pinus nigra var. austriaca, Austria; Pseudotsuga menziesii, USA (Oregon); Pseudotsuga menziesii, USA (California); Abies equitrojani, Turkey; Pinus sylvestris, Turkey; Pinus nagra var. austriaca, Austria; Abies nordmanniana, Turkey; Abies cilicica, Syria; Pinus nigra Var. calabrica, France; Pinus nigra var. pallasiana, Turkey; Upper zones: Picea abies, Iran (Kalardasht); Pinus sylvestris, Turkey; Pinus sylvestris, Spain; Larix leptolepis, Japan; Pinus ponderosa, USA; Pseudotsuga menziesii, USA (Oregon).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Needle-leaved
  • Adaptation
  • Gillan
  • Asalem forest؛
  • bottom land
  • middle land, upper land
1- امان‌زاده، ب.، سیاهی‌پور، ذ.، ثاقب‌طالبی، خ.، خانجانی شیراز، ب.، همتی، ا.، 1379. بررسی رویش و تولید گونه Pisea abies (L.) karst در منطقه اسالم. پژوهش و سازندگی، انتشارات وزارت جهاد سازندگی، شماره 46: 64-67.
2- بصیری، ع.، (1367). طرح آماری در علوم کشاورزی. انتشارات دانشگاه شیراز. شماره 99، 595 صفحه.
3- ثاقب‌طالبی، خ.، دستمالچی، م.، 1376. نتایج آزمایش‌های سازگاری گونه‌های درختی (پهن‌برگ). انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع. شماره 167: 1-75
4- دستمالچی، م.، ثاقب‌طالبی، خ.، 1376. نتایج آزمایش‌های سازگاری گونه‌های درختی (سوزنی‌برگ). انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع. شماره 168: 76-136
5- سردابی، ح.، 1377. بررسی سازگاری گونه‌های مختلف اکالیپتوس و کاج در مناطق ساحلی کم‌ارتفاع شرق استان مازندران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 193، 133 صفحه.
6- شیخ‌الاسلامی ه.، 1370. بررسی تغییرات ارتفاع، شیب و پوشش گیاهی در تغییر و تحول خاک‌های منطقه اسالم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
7- فتاحی، م.، 1373. بررسی سوزنی‌برگان غیربومی سازگار در کردستان. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل و مراتع، شماره 109، 54 صفحه.
8- فیشویک، ر. و.، 1350. مسایل و فنون نهال‌کاری در نهالستان‌های جنگلی کرانه دریای خزر. نشریه دانشکده جنگل‌داری دانشگاه تهران، شماره 25: 84-107
9- قلی‌‌زاده، م. ن.، 1379. نتایج اولیه (6 ساله) طرح آزمایش سوزنی‌برگان در مناطق پایین‌بند جنگل‌های نوشهر (خیرودکنار). تحقیقات جنگل و صنوبر (4)، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 239: 34-88
10- گرجی‌بحری، ی.، همتی، ا.، 1378. بررسی شدت‌های مختلف تنک کردن بر خصوصیات کمی و کیفی جنگل‌های دست‌کاشت کاج تدا (Pinus taeda) در مناطق جلگه‌ای شرق گیلان (نتایج اولیه طرح پنج‌ساله). جهاد و سازندگی، انتشارات وزارت جهاد سازندگی، شماره 34: 14-19.
11- میربادین، ع.، ثاقب‌طالبی، خ.، 1370. میزان موفقیت جنگل‌کاری با گونه Picea excelsa در جوامع مختلف گیاهی در منطقه کلاردشت. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 75: 35 صفحه.
12- میربادین، ع.، شیبانی، محمدی، م.، میرکاظمی، س.، 1373. علل ضعف فیزیولوژیک کاج تهران (پارک چیتگر). انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 124، 61 صفحه.
13- مرتضوی‌ جهرمی، م.، 1373. معرفی گونه‌های سازگار اکالیپتوس در مناطق غربی استان فارس. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 99، 19 صفحه.