دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 202-1 
‌بررسی‌ مناسبترین‌ تراکم‌ و ترکیب‌ افرا (Acer velutinum Boiss) و ون (Fraxinus excelsior ) در جنگلکاری‌

صفحه 19-34

10.22092/ijfpr.2003.109299

کامبیز اسپهبدی‌‏؛ شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ حسن‌ ‏بریمانی‌ ورندی؛ حمیدرضا قبادیان‌


تنوع و تمایز ژنتیکی جنگلهای راش ایران

صفحه 35-94

10.22092/ijfpr.2003.109300

پروین صالحی شانجانی؛ لادیسلاو پائوله؛ دوشان گومری


بررسی مشخصات رویشی 24 کلن مختلف صنوبر در مرحله خزانه

صفحه 133-196

10.22092/ijfpr.2003.109372

رفعت اله قاسمی؛ عادل جلیلی؛ علیرضا رحمتی؛ مسلم اکبری‌نیا