دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر 1382، صفحه 493-325 
بررسی علل ضعف و مرگ و میر درختان پارک جنگلی چشمه ابوالمهدی

صفحه 391-410

10.22092/ijfpr.2003.109358

محمدرضا نگهدارصابر؛ سیدمرتضی مرتضوی جهرمی؛ حسن آل‌منصور؛ مسعود نجابت