دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی- پژوهشی

تغییرپذیری فرم هوموس در تیپ‌های مختلف جنگلی در سال‌های مختلف پس از عملیات بهره‌برداری روی مسیرهای چوبکشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22092/ijfpr.2022.358979.2055

هادی سهرابی؛ مقداد جورغلامی


اثر اصلاح‌کننده‌های مختلف خاک بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال‌های یک ساله گلدانی ون و شیردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22092/ijfpr.2022.358663.2051

سلیمه رحیم نژاد؛ سید محمد حجتی؛ حامد اسدی؛ حمید جلیلوند؛ مجتبی محمودی


مطالعات گاه شناسی درختی زربین ((Cupressus sempervirens L. به منظور تعیین میزان رشد قطری سالانه و معرفی مسن ترین درختان در رویشگاه‌های هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22092/ijfpr.2022.358884.2054

طیبه امینی اشکوری؛ حمید اجتهادی؛ مرتضی جمالی