دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی- پژوهشی

مقایسه شاخص‌های پوشش گیاهی و مانگرو در تهیه نقشه جنگل‌های مانگرو روی تصاویر سنتینل2 مبتنی بر سامانه Google Earth Engine

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22092/ijfpr.2022.359648.2063

یوسف عرفانی فرد؛ محسن لطفی نصیرآباد


جدا سازی و شناسایی قارچ (Boletales: Paxillaceae) Paxillus involutus به عنوان همزیست اکتومیکوریزایی صنوبر از رویشگاههای صنوبر استان گیلان و تاثیر آن بر تنش خشکی در کبوده (Populus alba)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.22092/ijfpr.2022.360008.2068

نرگس سپاسی؛ عبدالحسین طاهری؛ سیده معصومه زمانی؛ مهدی جهانی؛ محمد ابراهیم فراشیانی


تنوع زیستی و همزیستی قارچ های میکوریز با درختان جنس بادام در جنگل‌های زاگرس، استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.22092/ijfpr.2022.360138.2069

جواد میرزایی؛ مریم کاظم زاده؛ ناهید جعفریان


ارزیابی کیفی نتایج اجرای برنامه جامع صیانت از جنگل‌های شمال کشور در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22092/ijfpr.2022.360196.2070

سجاد زیرک‌پور ناوی؛ محمد عواطفی همت؛ سید مهدی حشمت الواعظین


بررسی شرایط رویشگاهی گونه درختچه‌ای انحصاری Prunus chorassanica (Pojark.) A.E.Murray در رویشگاه‌های طبیعی استان خراسان‌رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22092/ijfpr.2022.360363.2072

نرجس عزیزی؛ رضا یاری؛ سیده محبوبه میرمیران


ویژگی‌های کمی و تنوع گونه‌ای توده‌های شاخه‌زاد جنگل‌های ارسباران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.22092/ijfpr.2023.360530.2076

سجاد قنبری؛ عایشه اسماعیلی