دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی- پژوهشی

مدل‌سازی پراکنش گونه درختی حرا (‏Avicennia marina‏) در جنگل‌های مانگرو خمیر و ‏قشم با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (‏MaxEnt‏)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22092/ijfpr.2024.364460.2140

پروانه سبحانی؛ افشین دانه کار


حفظ ذخایر ژنتیکی گونه شیردار (Acer cappadocicum Gled) در فراسرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22092/ijfpr.2024.364442.2138

لیلا میرجانی؛ عباس قمری زارع


الگوی پراکنش مکانی درختان در تیپ های غالب در نیمرخ ارتفاعی در جنگل‌های هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22092/ijfpr.2024.364434.2139

نفیسه فنائی؛ انوشیروان شیروانی؛ محمد متینی زاده؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ وحید اعتماد؛ محسن جوانمیری


بررسی ویژگی‌های رویشگاهی و تعیین مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد و پراکنش درختچه بادامشک (.Amygdalus scoparia Spach) در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22092/ijfpr.2024.364355.2137

رضا یاری؛ مسلم رستم پور؛ سیده محبوبه میرمیران


پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نهال‌های صنوبر تبریزی (Populus nigra) به سطوح مختلف تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22092/ijfpr.2024.364611.2144

آزاده صالحی؛ محسن کلاگری؛ حمیدرضا عباسی


تاثیر عوامل نگرشی و جامعه‌شناختی بر تمایل به پرداخت گردشگران جنگل حفاظت‌شده هلن در استان چهارمحال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22092/ijfpr.2024.364928.2148

زهره خلیلی؛ حمید امیرنژاد؛ سلیمان محمدی لیمایی؛ صادق صالحی


تاثیر عوامل اقلیمی بر رشد قطری و ویژگی‌های آوندی پائولونیا (Paulownia fortunei) (مطالعه موردی: هاشم‌آباد گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22092/ijfpr.2024.365184.2151

شقایق مقدم شعار؛ رضا اولادی؛ کامبیز پورطهماسی؛ محمد امامی‌نسب


معرفی مهم‌ترین آفات صنوبر (Populus nigra) در استان خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403

10.22092/ijfpr.2024.365041.2150

جلیل علوی؛ علیرضا رجبی مظهر؛ محمد ابراهیم فراشیانی؛ حمید یاهوئیان؛ علی بزرگمهر؛ الناز حمیدی


خدمات بوم سازگان جنگل‌های هیرکانی بر اساس روش طبقه‌بندی مشترک بین‌المللی خدمات بوم سازگان (CICES)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22092/ijfpr.2024.365248.2153

حمید امیرنژاد؛ ساره حسینی؛ سید محسن حسینی؛ مریم اسدپور کردی؛ مهسا تسلیمی؛ یداله بستان


مدل‌سازی آلومتریک زی‌توده خشک‌دارهای ریز در راشستان‌های جنگل شصت کلاته گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22092/ijfpr.2024.365264.2154

علی اصغر واحدی؛ سید احسان ساداتی؛ سعید شعبانی


علمی- مروری

مروری بر نقش سازمان‌های مردم نهاد و بنیادهای خیریه در احیا و توسعه پوشش گیاهی و فضای سبز با تکیه بر تجارب جهانی و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22092/ijfpr.2024.364069.2131

فیروزه حاتمی؛ سیدجعفر سیداخلاقی


کوتاه

اهمیت خشک‌دار برای موجودات Saproxylic و لزوم استفاده از واژه فارسی "خشک‌دارزی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22092/ijfpr.2024.364042.2128

راضیه رفیعی جاهد؛ خسرو ثاقب طالبی؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ جمشید اسلام دوست


علمی- مروری

روند مدیریت جنگل های فراهیرکانی ایران ( بخش سوم: از سال 1375 تا اواخر دهه 1380)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

10.22092/ijfpr.2024.365691.2162

مرتضی ابراهیمی رستاقی