راهنمای نویسندگان

 برای دریافت جدیدترین شیوه نامه (راهنمای نگارش) نشریه اینجا را مشاهده کنید.

برای دریافت نمونه فایل مشخصات نویسندگان، اینجا را مشاهده کنید.

برای دریافت فرم تعهدنامه نشریه، اینجا را مشاهده کنید.

برای دریافت فرم تعارض منافع، اینجا را مشاهده کنید.

برای آشنایی با نمونه مقاله تنظیم شده مطابق با شیوه نامه نشریه، مقالات آخرین شماره نشریه را مشاهده کنید.

همکاران شاغل در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و کلیه مؤسسات، پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی استانی تابعه برای آشنایی با نحوه نگارش صحیح مشخصات سازمانی خود اینجا را مشاهده کنید.

هزینه داوری و چاپ مقاله

برای تمام مقالاتی که برای چاپ در نشریه مورد پذیرش قرار می گیرند، بخشی از هزینه‌های داوری و چاپ معادل 2,500,000 ریال (250,000 تومان) از نویسندگان اخذ خواهد شد. برای پرداخت وجه، پس از دریافت ایمیل از سوی نشریه، هزینه‌ یادشده باید به شماره حساب 4001038703014341 شبا 330100004001038703014341 IR بانک مرکزی به‌نام مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- درآمد اختصاصی خدمات با کد شناسه 304038774140107001395122100005 قابل پرداخت در کلیه بانک‌ها واریز شده و فایل اسکن شده فیش پرداختی برای نشریه ارسال شود.

نکته: همواره برای پرداخت هزینه داوری و چاپ مقاله، ایمیلی از نشریه به نویسنده مسئول ارسال می‌شود. لطفاً پیش از دریافت ایمیل، از واریز هرگونه وجه خودداری فرمایید. وجوهی که خارج از فرایند فوق پرداخت شوند، تحت هیچ شرایطی قابل مسترد نیستند.