کلیدواژه‌ها = رویش ارتفاعی
بررسی رویش اولیه نهال‎های حرا (.Avicennia Marina (Forsk.) Vierh) تحت تاثیر عصاره ریشه و برگ درختان مادری

دوره 29، شماره 4، دی 1400، صفحه 391-401

10.22092/ijfpr.2022.357354.2037

مریم مصلحی؛ سینا بهروزی خورگو؛ اصغر بیژنی؛ محمود آباده؛ حسین پرورش؛ آژیر خلیل آریا


مقایسه ویژگی‌های رویشی پروونانس‌‌های‌ پده (Populus euphratica Oliv.) در خزانه آزمایشی کرج

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 76-69

محسن کلاگری؛ رفعت‌اله قاسمی؛ رضا باقری


بررسی روند سازگاری و رویش گونه‌های مختلف پهن برگ و سوزنی برگ در کامفیروز فارس

دوره 13، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 32-17

محمدرضا نگهدارصابر؛ مجتبی حمزه‌پور؛ لادن جوکار


بررسی رفتار رشد ارتفاعی کلن‌های صنوبر در کردستان

دوره 12، شماره 4، دی 1383، صفحه 556-533

بایزید یوسفی؛ علیرضا مدیررحمتی