دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، تیر 1378، صفحه 161-1 

علمی- پژوهشی

تعیین دوره بذردهی راش در راشستان‌های شمال کشور (جنگل‌های کلاردشت)

صفحه 1-60

10.22092/ijfpr.1999.109750

علیرضا میربادین؛ یوسف گرجی بحری؛ منوچهر نمیرانیان