بررسی تغییرات سطح صنوبرکاری‌ها با استفاده از عکس‌های هوایی و پیمایش زمینی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تحقیقات صنوبر و درختان سریع‌الرشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

2 کارشناس پژوهش، گروه تحقیقات صنوبر و درختان سریع‌الرشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

چکیده

جهت تعیین تغییرات سطح صنوبرکاری در منطقه زنجان‌رود و نیز بررسی علل این تغییرات با نگرشی اقتصادی اجتماعی، تهیه نقشه صنوبرکاری‌ها در دو مقطع زمانی ضرورت دارد. بنابراین استفاده از عکس‌های هوایی مطرح گردید. برای تحقق چنین امری تهیه دو دسته عکس هوایی با مقیاس برابر ضروری بود. اما چنین عکس‌هایی در سوابق سازمان نقشه‌برداری کشور موجود نبود. بنابراین، عکس‌های هوایی سراسری سال ۱۳۴۴ منطقه با مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ و نیز عکس‌های هوایی سال ۱۳۵۷ با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ از سازمان نقشه‌برداری کشور تهیه گردید و آنچه که از بررسی و مقایسه دو دسته از عکس‌ها به‌صورت مشاهده‌ای حاصل شد این بود که تغییرات چشمگیری در سطح صنوبرکاری‌های منطقه در فاصله سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷ به‌وقوع نپیوسته است و اظهارات اهالی و افراد سالخورده روستاها نیز این امر را تایید می‌نمود، ولی بر اساس شواهد، بیشترین تغییرات سطح بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۲ (سال تحقیق) اتفاق افتاده و تحقیق مزبور به این دوره زمانی محدود گردیده است. بنابراین، نقشه صنوبرکاری‌های منطقه برای سال ۵۷ با استفاده از عکس‌های هوایی و برای سال ۷۲ با پیمایش زمینی تهیه گردید و با استفاده از شبکه نقطه‌­چین، میزان کاهش سطح صنوبرکاری‌ها طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۲ برابر ۲۲ درصد تعیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on poplar cultivated area change by aerial photographs and land control

نویسندگان [English]

  • Farhad Asadi 1
  • Reza Bagheri 2
1 Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
2 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to study the cultivated area change of poplar at Zanjan-Roud district and its economical and social reasons, the aerial photographs of the district in 1978 were studied then the change after 15 years (1993) was checked by land control and observation. The results showed that during that period of time the cultivated area decreased by 22 percent. Cultivated area was estimated by point sampling method. Overall, poplar farms were replaced with other agricultural crops by people and subsequently soil erosion has been increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Populus cultivation
  • aerial photographs
  • land use
  • Zanjan-Roud
 1- اسدی، ف، 1373. بررسی علل اقتصادی- اجتماعی کاهش سطح صنوبرکاری‌ها در منطقه زنجان‌رود، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 109 صفحه.
2- رهنمایی، م، 1370. توان‌های محیطی ایران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران، 336 صفحه.
3- زبیری، م، دالکی، ا، 1371. اصول تفسیر عکس‌های هوایی، دانشگاه تهران، شماره 1870،تهران، 323 صفحه.
4- سعید، ا، 1367. بررسی روشهای تأمین چوب کارخانجات کبریت­‌سازی، کمیته جنگل و صنعت، تهران.
5- شامخی، ت، 1366. جزوه درسی سیاست جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
6- قدوسی، ج، 1363. مطالعه حوضه آبخیز سفیدرود، فاز اول، حوضه آبخیز زنجان‌رود، تهران.
7- مخدوم، م، 1372. شالوده آمایش سرزمین، دانشگاه تهران، شماره 2203، تهران، 295 صفحه.
8. Hwag J. W., Noh, E. R. and Hyun, S. K, 1980. Activities related to poplar breeding cultivation, exploitation and utilization in Korea. The research Report of the Institute of forest Genetics. NO. 16.