مقایسه جنگل‌کاری چهار گونه آکاسیای بومی استان هرمزگان و تعیین حداقل دور آبیاری مورد نیاز هر گونه جهت استقرار در سال اول بعد از کاشت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، بندرعباس،‌ایران

چکیده

به‌منظور مقایسه جنگل‌کاری و انتخاب مناسب‌ترین گونه آکاسیا و تعیین حداقل دور آبیاری مورد نیاز هر گونه، این طرح در ایستگاه تحقیقات سرخون به‌اجرا درآمد. اهمیت گونه‌ها از نظر تغذیه دام (چرای سرشاخه و غلاف بذر)، مصارف دارویی و صنعتی، تأمین سوخت و نیز مقاومت در برابر عوامل اقلیمی و به‌منظور حفاظت خاک با توجه به روند تخریبی خاک و تعادل اکوسیستم باعث شد تا بررسی و مطالعه بیشتر این گونه‌ها مورد توجه قرار گیرد. در این طرح، عملیات تولید نهال در اول شهریورماه ۷۳ و انتقال نهال­‌ها به عرصه مطابق نقشه کاشت در اول دی ماه ۷۳ انجام گرفت. تناوب آبیاری به مدت یکسال و تا دی ماه ۷۴ انجام گردید و میزان آبیاری در هر نوبت برای هر نهال ۲۰ لیتر درنظر گرفته شد. قالب آماری طرح اسپلیت‌پلات بود که ۶ سطح تیمار اصلی دور آبیاری (ده روزه، بیست روزه، سی روزه، چهل روزه، پنجاه روزه و دیم) و ۴ سطح تیمار فرعی آکاسیا بنام‌های کرت (Acacia nilotica)، تج (A. chrenbergiana)، گبر (A. tortilis) و مغیر (A. oerfota) داشت. زمان اجرای طرح چهار سال درنظر گرفته شده بود که در این مدت، ماهانه از میزان زنده‌مانی نهال‌ها آماربرداری شده و سالانه از میزان رشد ارتفاعی و پوشش تاجی آنها اندازه­‌گیری به‌عمل آمده است. در پایان سال چهارم که میزان زنده‌مانی نهال‌های گونه­‌های مختلف مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته شد، اختلاف معنی‌داری میان سه گونه تج، مغیر و گبر مشاهده نگردید، ولی میان آنها با گونه کرت اختلاف آماری وجود داشت. همچنین، دور آبیاری ده روزه تا پنجاه روزه اختلاف معنی‌داری با هم نداشتند، ولی با تیمار دیم اختلافشان معنی‌دار بود. دور آبیاری مناسب برای گونه‌­های کرت، تج و مغیر پنجاه روز و برای گونه گبر تیمار دیم پیشنهاد می‌گردد، زیرا وقتی تک‌تک گونه­‌ها در سطوح مختلف آبیاری با هم مقایسه آماری گردیدند، گونه‌های تج و مغیر و کرت اختلاف معنی‌داری میان تیمارهای روزه نشان ندادند، ولی در گونه گبر میان کلیه تیمارها اختلافی مشاهده نگردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of plantation with four indigenus Acacia species and determination of least irrigation period in the first year after plantation

نویسنده [English]

  • Mohammad Hosein Soltanipour
Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research Center, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

In order to comparison of afforestation and selection of the best Acacia species as well as determination of their irrigation period, this project has been carried out for 4 years in Sarkhoon research station on 40 km far from north of Bandar-Abbas.
Acacia species are important for grazing, animal nutrition, medicinal and industrial consumption, soil conservation, ecosystem balance and supply of fuel-wood.
The lay out of this experiment was a split plot designe with 6 irrigation treatments as main factor and 4 Acacia species. Irrigation treatments were as follows:
A: rain-fed,
B: Irrigation interval every 10 days,
C: Irrigation interval every 20 days,
D: Irrigation interval every 30 days,
E: Irrigation interval every 40 days,
F: Irrigation interval every 50 days,
Different Acacia species were: Acacia nilotica, Acacia ehrenbergiana, Acacia tortilis, Acacia oerfota.
The survival of seedlings were studied at the end of every month.
The canopy cover and height growth were measured at the beginning of every year.
According to statistical analysis of the fourth year, there was significant differences at level of one and five percent (α=0.01, α=0.05) between different species and irrigation treatments.
Therefore F (irrigation interval every fifty days) are recommended for a, b, d (Acacia nilotica, A. ehrenbergiana, A. oerfota). A. tortilis could be planted under rain-fed condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • afforestation
  • Acacia species
  • Irrigation interval
  • survival
  • Height growth
  • crown cover
 1- محمودی طالقانی، عباداله، 1376. مقدمه‌­ای بر گونه آکاسیا نیلوتیکا. جنگل و مرتع، شماره 35.
2- نجفی تیره شبانکاره، کیان، 1375، بررسی برخی از ویژگی‌های اکولوژیک گونه گبر، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
3- همتی، احمد، 1375، گزارش نتایج نهایی سازگاری گونه‌های اکالیپتوس و آکاسیا در استان کرمانشاه (قصر شیرین)، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 152، 64 صفحه.
4- Adeola, - AO; Dada, - AO, 1986, Pretreatment effects on seed Germination of Acacia nilotica, Malaysian forester, 49:3 -4, 457-462.
5- Amatobi, - CI; Apeji, - SA; Oyidi, - O, 1988, Effects of farming populations of two grass shopper pests, Tropical pest Management, 34:2, 173-179.
6- Arshad, - MI; khan, - RA; Abdul – khaliq, 1990, Food habits of the Indian crested porcupine, Hystrix indica, Pakistan Journal of zoology, 22:4, 413-415.
7- Bhaskar, - V, 1989, Control of coelosterna scabrator a new pest threatening Eucalyptus hybrid in Karnataka, My forest, 25:4, 319-320.
8- Bhat, - MN; Hedge, - RK, 1990, Foliar desease of some forest nurseries and plantations in karanataka, Indian Journal of forestry, 13:4, 349-350.
9- Bourgogne, J., 1986, Lepidoptera: Fam. Psychidae from saudi arabia and Africa, Fauna – of saudi – arabia, No. 8, 246-248.
10- Burck hardt, D; Halperin, J, 1991, Addition to the Psyllid fauna of Israel, Israel Journal, of Entomology, 25-26, 41-50.
11- Donahaye, E; Navarro, S; Calderon, M., 1966, observation of the life of the cycle of caryedon gonagra on it,s natural hosts in Israel, Acacia spirocarpa and A. tortilis, Trop. Sci., Lond, 8(2), 85-90.
12- Drake Hocking, 1993, Trees for dry land, oxford and IBH publishing, Co. PVT. LTD, New Delhi, Bombay, Calcutta.
13- Drechsel, - P; zech, - W; kaupen johann, - M, 1989, soils and reforestation in the central Rangelands of Somlia, Arid soil research and Rehabilitation, 3:1, 41-64.
14- Garg, - VK; khanduja, - SD, 1979, Mineral composition and leaves of some forest trees grown on alkali soil, Indian foreser, 105:10, 741-745.
15- Gates, - PJ; Brown, - K, 1988, Acacia tortilis and prosopis cineraria; Lequminous trees for arid areas, out book on agriculture, 17:2, 61-64.
16- Gill, - HS; Abrol, - IP, 1991, Salt affected soils, Their afforestation and li,s ameliorating in fluence, international tree crope Journal, 6:4, 239-260.
17- Gupta, - JP; Rao, - GGSN; Gupta, - GN; Rao, BVR, 1983, soil drying and wind erosion as affected by different type of shelterbelts planted in desert region of western rajesthan India, Journal of Arid management, 6:1, 53-58.
18- Gupta, - RK, 1978, Ecological distribution and amplitude of some indigenous species vis-à-vis Their role in afforestation of the arid region of NW india, Environmental Physiology and Ecology of plants, 423-436.
19- Hagos, M; Samaelsson, G; kenne, L; Midawi, BM, 1987, plant – Medica, 53:1, 27-31.
20- Hussain, - RW, 1989, Modelling for determination of Acacia nilotica, A. albida, A. tortilis and Prosopis cineraria in Arid area, Pakistan Journal of foresery, 39:4, 183-198.
21- Joshi, - KC; Meshram, - PB, 1989, A New report of selepa celtis as a pest of babul and aonla, Indian forester, 115:11, 847.
22- Khan, - MIR, 1981, afforestation and agricultural development in the western region of Abu Dhabi, Pakistan Jaurnal of forestry, 31:1, 4-11.
23- Khanduja, SD; Chandra, - V; Srivastava, - G: Jain, - RK; Misra, - PN: Garg, - VK, 1987,
Utilization National Botanical research Institues Luchnow, India.
24- Maithani, - GP; Bahugnna, - VK; Pyare – lal; Dhawan, - VK, 1987, Studies on standardization of Method of seed sowing and irrigation schedule of Acacia nilotica under north of india, Indian Journal of forestry, 10:2, 97-106.
25- Mathur, - SM, 1983, Ecological and human factors in afforestation programme in Indian desert, Transaction of Indian society of desert, 8:2, 76-79.
26- Milton, SJ, 1990, A lycaenid butterfly selects un seasonal young Acacia shoot for oviposition, south African journal of zoology, 25:1, 84-85.
27- Misra, CM; Singh, - SL,1987, Ecological evalution of certain leguminous, trees for agro – forestry, Nitrogen fixing tree Research report, 5, 5.
28- Muhammad, - E, Chacko, - KC; Sasidharan, - N; Thomas, - TP, 1988, Study on of afforestation techniques in grass lands of Karals, KFRI – Research Repont, No, 52.
29- Muthana, - KD; Arora, - GD, 1980, Acacia tortilis a Primising fast growing tree for indian arid zones, central arid zone Research Institutes, Technical Bulletin No. 5.
30- Muthana, - KD; Arora, - GD, 1980, Performance of Acacia tortilis under different habitats of the Indian Arid zone, Annales of Arid zone, 19: 1/2, 115-118.
31- Parder. R.N., 1950, A Flora for the punjab with hazard and Delhi.
32- Pillai, - SRM; Gopi, - KC, 1990, The bagworm (Pteroma phlagiophleps) attack on Acacia nilotica indian forester, 116:7, 581-583.
33- Pradham, IP., Dayal, - P, 1973, Effect of soil working on ravine afforestation, Indian forester, 9:10, 615-620.
34- PraJapati, - MC, 1968, Soil working techniques for afforestation of ravine land by direct seedling, Indian forester, 94:10, 733-744.
35- Puri, - DN, Khybri, ML, 1975, Econimic if Chambal ravine afforestation, Indian forestor, 101:8, 448-451.
36- Puri, DN; Muthana, - KD; Handa, - GP: Singh, - M, 1973, Studies on the comparative growth and establishment of Acacia tortilis and A. Senegal in rocky habitats, Annales of arid zone, 12:3/4, 167-171.
37- Qureshi, IM, 1963, The concept of tolerance in forest crops, Indian forest college, Dehra Dun., 90-100.
38- Ram – Prasad, 1988, Effectiveness of aerial in reclamation of chambal ravines in Madhya Pradesh, Indian forester, 114:1, 1-18.
39- Roy, Kaul and Gyanchand, 1973, The test include of 56 Acacias and 104 Eucalyptus species.
40- Sandhu, - SS; Abrol, - IP, Growth responses of Eucalyptus tereticornis and Acacia nilotica to selected caltural treatments in a highly sodic, Indian Journal of Agricultural science, 31:6, 437-443.
41- Sheikh, - MI, 1988, New species for afforestation in semi-arid lands, Pakistan Journal of forestry, 38:4, 249-254.
42- Shimaya, - CP; et al., 1964, species studies for afforestation of different arid habitats of Rajesthan, Annales of different arid zone, 2:2, 162-168.
43- Singal, - SK; Toky, - OP, 1988, New host of Caryedon serratus from india, Research and development Department, 5:1-2, 91-92.
44- Singh, - K; Yadov, JSP; Singh, - B, 1988, Performance of Acacia nilotica on salt affected soil, indian Journal of forestry, 4, 296-303.
45- Srivastava, - KK; Kalvani, - KB, 1990, Chareoal Root ret in Acacia nilotica nursery – a new disease from india, Myforest, 26:2, 163-164.
46- Sumona – Mukherjee; Sharma, AK; Mukherjea, S., 1990, Mitotic cycle duration and it ʾs relationship with nuclear CAN Content, Chromosome number and size and rate of growth in species of Acacia growing under stress, Indian Journal of experimental Biology, 28:6, 508-510.
47- Tietema, T; Merkesdal, - E, 1986, An establishment Trial with Acacia tortilis, A. Karro, A. erubescens, A. erioloba at morwa forestry, Journal forestry Association of Bots wana, 47-52.
48- Ushimura, - E; 1989, Green shelterbelts and afforestation in semi arid zones – a case study of Nigerid, Tropical forestry, No. 15, 42-51.
49- Yadov, - YSP, 1988, Managemant of saline and Alkali soils for fodder and forage productions, Rangeland resources and management, 384-394.
50- Yadov, - JSP, 1980, Salt affected soils and Their afforestation, Indian forester, 106:4, 259-272.
51- Zaidi, RH; Shoukat, - SS; Ahmad, - I, 1991, A principal companent analysis of the Population dynamics of community dominated, by species of oxyrhachis Germar, Phytophaga – Madras, 3:2, 87-91.