تعیین دوره بذردهی راش در راشستان‌های شمال کشور (جنگل‌های کلاردشت)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران،‌ایران

2 ایستگاه تحقیقات نوشهر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران،‌نوشهر، ایران

3 عضو هیأت علمی، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج،‌ایران

چکیده

طرح مطالعه و تعیین دوره بذردهی راش در جنگل‌های کلاردشت (شمال کشور) به مرحله اجرا درآمد. تعداد 30 اصله درخت از درختان در وضعیت اجتماعی چیره انتخاب گردید و پس از انجام برداشت‌های کمی و کیفی، نمونه‌برداری از خاک و رستنی‌ها، درختان قطع و از محل برش (کنده) دیسکی به ضخامت 20 سانتی‌متر قطع و جهت بررسی به ستاد مؤسسه حمل گردید. سپس دوایر سالیانه اندازه‌گیری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به‌شرح زیر است:
۱- راش دو نوع بذردهی دارد «فراوان» و «جزیی».
۲- حداقل سن بذردهی 30 سالگی است که همیشه با بذردهی جزیی شروع می‌شود.
۳- بذردهی فراوان از 60 سالگی به بعد شروع می‌شود.
۴- رفتار درختان درباره بذردهی بسیار متفاوت است.
۵- بذردهی جزیی هر 1 تا 5 سال یکبار رخ می‌دهد و بذردهی فراوان هر 3 تا 18 سال یکبار حادث می‌گردد.
۶- به‌نظر میرسد تجدید حیات طبیعی جنگل‌های راش با زادآوړى جزیی به‌دلیل تعدد وقوع انجام می­‌پذیرد.
۷- این تحقیق روشن می‌سازد که برای گرفتن زادآوری طبیعی بهتر است به دوره‌های بذردهی جزیی در طرح‌های جنگل‌داری اتکاء شود. بنابراین می‌بایست طول دوره برداشت از 5 سال به 10 الی 15 سال افزایش یابد.
۸- درخصوص میزان کاهش رویش و دوره بذردهی سه طبقه قابل تشخیص است:
الف) میزان کاهش رویش دوایر سالیانه کمتر از 0/74 میلی‌متر، سال بذردهی محسوب نمی‌شود.
ب) میزان کاهش رویش دوایر سالیانه بین 0/74 تا 1/5 میلی‌متر، بذردهی جزیی محسوب می‌شود.
ج) میزان کاهش رویش بیش از 1/5 میلی‌متر بذردهی فراوان محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Beech (Fagas oricffiolis Lipsky) seeding cycle at caspian Forests of Iran (Kelardasht)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Mirbadin 1
  • Yousef Gorji Bahri 2
  • manochehr namiranian 3
1 Member of Scientific Board, Forest Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
2 Nowshahr Experimental Station, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research Center, Nowshahr, Iran
3 Member of Scientific Board, Department of Forestry and Forest Economic, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The research project of determining Beech seeding cycle was conducted at Kelardasht region of Caspian Forests.
Thirty dominant Beech trees were selected for quantity and quality measurement. After soil and ground cover sampling and tree measurments, the trees were cut down and a disc sample was taken from each tree stump. The discs were analyzed at Division of Wood Science Labs of Research Institute of Forests and Rangelands to study the annual rings. The results showed that:
1- Fagus orientalis has two seeding methods, heavy and light.
2- The minimum age of seeding is about 30 years when is Often associated with light seeding.
3- The heavy seeding begins at age of 60 years.
4- At a same site, different seeding cycles were observed during the living period.
5- The light and heavy seeding  continues every 1-5 and 3-18 years, respectively.
6- It seems that natural regeneration depends on light seeding cycles beacause of their frequent occurance.
7- Forest management projects should be based on light seeding cycles rather than heavy seeding cycles. As a result, the harvesting period should be increased from 5 years to 10 or 15 years.
8- There was a relationship between annual ring growth rate and seeding methods as follows:
a. If decrease rate of annual ring growth is less than 0.74 mm, there will not be seeding cycle.
b. If decrease rate of annual ring growth is between 0.74 mm and 15 mm. then there will be light seeding cycle.
c. If decrease rate of annual ring growth is more than 15 mm, there will be heavy seeding cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fagus orientalis
  • masting
  • minimum age of masting
  • growth decreasing
  • social behaviour
 1-جوانشیر، کریم. 1354. درختان و درختچه‌­های جنگلی ایران. پلی­‌کپی درسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
2- دوست­‌حسینی، کاظم. 1354. بررسی زادآوری راش در جنگل خیرودکنار. رساله کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
3- ساعی، کریم. 1327. جنگل‌شناسی (جلد دوم).
4- لطیفی، میرفتح­‌اله. 1361. تحقیق در تجدید حیات جنگل‌های بحر خزر. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه شماره 31، 68 صفحه.
5- میربادین، علیرضا. 1370. تعیین بهترین میزان برداشت راش در راشستان‌های شمال کشور. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه شماره 74، 93 صفحه.
6. Burgess P. F. 1977. Caspian forest regeneration project. Ministry of Overseas Development London. 180 p.
7. David, M. S., 1962. The practice of silviculture. John wiley & Sons. 578 p.
8. Holmsgaard, E., 1955. Tree ring analyses of Danish forest trees. Forestl. Forsӧgsv. Danm. 22, 1-246.
9. Kramer H. 1988. Waldwachstumslehre. Paul Parey, Hamburg and Berlin 374 p.
10. Mayer, H., 1989. Waldbau auf soziologisch- okologischer Grandlage.) Gustav Fischer- Verlay Stuttgart, New York 143 p.
11. Pellinen, P., 1986. Biomasseuntersuchungen in Kalkbuchenwald. Diss. Gӧttingen.
12. Rohmeder, E., 1972. Das Saatgut in der Forstwirtschaft, Hamburg.