دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 7، مهر 1380، صفحه 134-1 (ویژنامه 2)