رویش قطری راش در راشستان‌های شمال کشور (استان گیلان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، ایران

2 عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

3 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، ایران

چکیده

یکی از گونه‌های با ارزش منطقه خزری که حدود 26% حجم موجودی سرپا را به‌خود اختصاص داده گونه راش با نام علمی Fagus orientalis است. بنابراین، جهت بهره‌برداری بهینه و معقول و برنامه‌ریزی اصولی، آگاهی از وضعیت رویشی آن ضروری می‌باشد. در این راستا، طرح ملی بررسی رویش قطری گونه راش در منطقه اسالم به‌اجرا گذاشته شد. در این طرح تعداد 8 پلات یک هکتاری در 8 طبقه ارتفاعی (از ارتفاع 550 تا 2000 متر) در دامنه‌ها و شیب‌های مختلف انتخاب شده و در هر پلات برای هر طبقه قطری تعداد 5 اصله درخت (از طیقه قطری 10 الی 80 در طبقات 5 سانتی‌متری) انتخاب و اطلاعات مورد نیاز کمی و کیفی نظیر ارتفاع درخت، ارتفاع تاج، قطر تاج، قطر برابر سینه و قطر در ارتفاع میانه برداشت شد. جهت تعیین رویش از هر درخت یک نمونه با استفاده از مته سال‌سنج استخراج شد که پس از صاف و صیقل نمودن ابتدا رویش شعاعی، بعد رویش قطری و درنهایت رویش حجمی در هکتار گونه محاسبه گردید. همچنین وضعیت درختان از نظر کیفی نظیر وضعیت اجتماعی، بزرگی تاج، سلامتی تاج، شاخ‌دار بودن و پیچش تنه مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی حجم در هکتار گونه راش در منطقه مورد مطالعه تا طبقه قطری 80 سانتی‌متری برابر 174 متر مکعب و تعداد درختان در هکتار 226 اصله و تاج‌پوشش آن 95% به‌دست آمد. ضریب شکل راش برابر با 0/4075 و مقدار رویش در هکتار 3/47 متر مکعب را نشان می‌دهد. همچنین نشان داده شد که بین ارتفاع و سن، قطر و سن، طبقه قطری و میانگین ارتفاع، حجم تاج و قطر برابر سینه، بزرگی تاج با وضعیت اجتماعی، تقارن تاج با وضعیت اجتماعی، کیفیت تنه با، وضعیت اجتماعی شاخه‌دار بودن تنه با وضعیت اجتماعی همبستگی وجود دارد. درنهایت، با استفاده از فرمول f،h،  =V جدول حجم یک عامله (تاریف) برای گونه راش در منطقه اسالم حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of diameter growth of beech (Fagus orientalis Lipsky) in Guilan province

نویسندگان [English]

  • Zoghali Siahipour 1
  • Ali Reza Mirbadin 2
  • Beytollah Amanzadeh 1
  • Arsalan Hematti 3
  • Baba khajiani Shiraz 3
1 Gilan Agriculture and Natural Resources Research Center, Rasht, Iran
2 Member of Scientific Board, Forest research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
3 Research Expert, Gilan Agriculture and Natural Resources Research Center, Rasht, Iran
چکیده [English]

Beech (Fagus orientalis) is one of the most valuable species in Hyracanica forest which contain 26% of standing volume. A National project was planned and carried out to assessment of growth and performance of Fagous orientalis in Asalem region. In this study, eight plots were selected in different aspect and elevation from550 up to 2000 m. a. s. l. Each plot covered one hectar and in terms of dbh classification, five trees were selected in each plot. Tree height, dbh, diameter at median height, crown height and crown diameter was assessed. Other characteristics such as crown layer, crown health, crown size warp and branchiness of stem was considered. The obtained results of this study indicated that trees under 80 cm diameter had 170 m3 volume per hectar. The calculated form factor for beech was 0/4075. The value of mean annual increment was 3/47 m3. Correlation analysis showed that there was significautly correlation between height and age, diameter and age as well as dbh class and mean height crown, depth and dbh crown size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fagus orientalis
  • Growth
  • Asalem
  • Gilan, diameter growth
1) اصلی، ع.، اتر، ه. اتر، 1348. اندازه‌گیری رویش جنگل. نشریه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، شماره 13.
2) اصلی، ع. 1355. اندازه‌گیری دینامیک و استاتیک. پلی‌کپی درسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
3) اتر، ه.، 1370. جنگل‌داری 2. پلی‌کپی درسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
4) زبیری، م، 1373. آماربرداری در جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، شماره 2238، 401 صفحه.
5) حجازی، ر. 1342.اندازه‌گیری و آمار جنگل انتشارات دانشگاه تهران. شماره 865، 283 صفحه.
6) میربادین، ع، 1373. مقایسه رشد راش در توده‌های بکر و بهره‌برداری شده شمال کشور. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 104، 35 صفحه.
7) Geram, M.R.K. 1980. Elementary forest mensuration. New Delhl, 124 PP.
8) Pleter, g. de Vries, 1980. Sampling theory for forest inventory. Spring-Verlag, 399 PP.