کلیدواژه‌ها = گلازنی
تجزیه‌وتحلیل رویش قطری وی‌‌ول (.Quercus libani Oliv) تحت تأثیر گلازنی در جنگل‌‌های زاگرس شمالی

دوره 29، شماره 3، مهر 1400، صفحه 245-258

10.22092/ijfpr.2021.353982.1992

احمد ولی‌پور؛ سمیه ابراهیمی؛ منوچهر نمیرانیان؛ خالد احمدالی


پاسخ درختان مازودار (Quercus infectoria Oliv) به گلازنی در زاگرس شمالی

دوره 24، شماره 4، دی 1395، صفحه 645-633

10.22092/ijfpr.2016.109442

آیدا رستمی جلیلیان؛ لقمان قهرمانی؛ هدایت غضنفری؛ زاهد شاکری


بررسی کیفی بذر دارمازو (Quercus infectoria Oliv.) در توده ­های جنگلی دست­ نخورده و گلازنی‌شده بانه

دوره 16، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 111-99

زاهد شاکری؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ منوچهر نمیرانیان