نویسنده = لقمان قهرمانی
پاسخ درختان مازودار (Quercus infectoria Oliv) به گلازنی در زاگرس شمالی

دوره 24، شماره 4، دی 1395، صفحه 645-633

10.22092/ijfpr.2016.109442

آیدا رستمی جلیلیان؛ لقمان قهرمانی؛ هدایت غضنفری؛ زاهد شاکری


تأثیر تبدیل مرتع به جنگل دست کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 23، شماره 2، تیر 1394، صفحه 379-391

10.22092/ijfpr.2015.103021

هما ابراهیمی؛ کامران چپی؛ لقمان قهرمانی؛ مسعود داوری


پیامدهای سقزگیری بر رویش قطری درختان بنه (Pistacia atlantica)

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 178-189

10.22092/ijfpr.2015.102382

فریده سعیدی زاده؛ لقمان قهرمانی؛ هدایت غضنفری


مدلسازی پراکنش تیپ‌های جنگلی با استفاده از رگرسیون لجستیک در جنگل‌های آرمرده بانه

دوره 21، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 629-642

10.22092/ijfpr.2014.5136

هه وار مدرس گرجی؛ مهتاب پیرباوقار؛ لقمان قهرمانی