نویسنده = حسن جهانبازی
وضعیت کمی و کیفی جنگل‌های پسته در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 25، شماره 2، تیر 1396، صفحه 254-263

10.22092/ijfpr.2017.111760

محمود طالبی؛ حسن جهانبازی؛ یعقوب ایران‌منش؛ فرشاد حقیقیان


معرفی کلن‌های برتر غیربومی صنوبر تاج‌باز در ایستگاه تحقیقات بلداجی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 72-55

10.22092/ijfpr.2011.107601

محمود طالبی؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ حسن جهانبازی؛ حسین محمدی؛ فرشاد حقیقیان؛ حمزه‌علی شیرمردی


بررسی مشخصات رویشی کلن‌های صنوبر در خزانه‌های تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد بلداجی

دوره 15، شماره 4، دی 1386، صفحه 364-349

محمود طالبی؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ حسن جهانبازی؛ احمد همتی؛ فرشاد حقیقیان


تاثیر جاده سازی بر تخریب جنگل‌های منطقه بازفت

دوره 14، شماره 3، مهر 1385، صفحه 243-228

محمد نکویی مهر؛ نصرت الله رأفت نیا؛ روانبخش رئیسیان؛ حسن جهانبازی؛ محمود طالبی؛ خدایار عبدالهی