دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تیر 1383، صفحه 306-159 
استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی در تمایز کلنهای صنوبر

صفحه 300-267

فرهاد اسدی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ علیرضا مدیررحمتی‏؛ محبت‌علی نادری شهاب‏