دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، مهر 1383، صفحه 432-307 

علمی- پژوهشی

بررسی مراحل تحولی راشستانهای طبیعی در قطعه شاهد منطقه کلاردشت (لنگا)

صفحه 326-307

بهرام دلفان اباذری؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ منوچهر نمیرانیان