نمایه نویسندگان

ث

  • ثاقب طالبی، خسرو نتایج آزمایش‌های سازگاری و پیشاهنگ گونه‌های درختی در استان آذربایجان غربی [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 1-68]

د

  • دستمالچی، محمود نتایج آزمایش‌های سازگاری و پیشاهنگ گونه‌های درختی در استان آذربایجان غربی [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 1-68]

ر

  • رحمانی، رحمت‌اله تعیین مناسب‌ترین دوره بهره‌برداری صنوبر کلن Populus deltoides 77.51 [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 69-92]

س

  • سرکارات، محمد علی نتایج سازگاری گونه‌های سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در شرایط دیم در دو ناحیه اطراف تبریز [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 93-142]

ق

  • قیسی، سیروس نتایج آزمایش‌های سازگاری و پیشاهنگ گونه‌های درختی در استان آذربایجان غربی [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 1-68]
  • قیسی، سیروس نتایج سازگاری گونه‌های سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در شرایط دیم در دو ناحیه اطراف تبریز [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 93-142]

م

ه

  • همتی، احمد تعیین مناسب‌ترین دوره بهره‌برداری صنوبر کلن Populus deltoides 77.51 [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 69-92]
  • همتی، احمد دورگ‌های طبیعی صنوبر در خزانه تحقیقاتی [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 143-169]