تعیین مناسب‌ترین دوره بهره‌برداری صنوبر کلن Populus deltoides 77.51

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، اداره کل منابع طبیعی استان گیلان، رشت، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه تحقیقات صنوبر و درختان سریع‌الرشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین اصول اقتصادی در امر بهره‌برداری جنگل تعیین سن بهره‌برداری درختان است که در این مرحله تعیین نوع مصرف و زمان قطع در جهت استفاده بهینه از عوامل تولید مطرح می‌باشد. این مهم زمانی که کشت درختان سریع‌الرشد در راستای تأمین نیازهای ضروری کشور عنوان می‌شود ابعاد گستردهای به‌خود می‌گیرد. از بین ۲۵ کلن صنوبر خارجی که در سال ۱۳۴۴ در ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابسته مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت، تعداد ۱۴ کلن از نظر رشد طولی و قطری انتخاب و در سه گروه طبقه‌بندی شدند که کلن 77.51 P. deltoides در اولین گروه و در رأس آن قرار دارد. لذا جهت تعیین مناسب‌ترین دوره بهره‌برداری با حداکثر تولید در واحد سطح در کوتاه‌ترین زمان برای استفاده صنایعی نظیر تهیه خمیر کاغذ، تخته‌خرده چوب، فیبر و غیره مورد بررسی قرار گرفته شد. زمینی به وسعت ۴ هکتار در ۴ تکرار و با ۴ تیمار اصلی، دوره بهره‌برداری ۱۲ و ۶ و ۴ و ۲ سال در قالب طرح آماری کرت‌های خردشده (Split-plot) اجراء گردید. چون بهره‌برداری نمی‌تواند از دو تراکم مستقل باشد، بنابراین تراکم نهال در واحد سطح به‌عنوان تیمار فرعی (به‌صورت تجربی و آزمایشی) درنظر گرفته شده است. اولین تراکم، تراکمی است که تاکنون به‌طور تجربی به‌دست آمده و مورد عمل قرار گرفته دومین تراکم، تراکمی است که به ۵۰ درصد افزایش تعداد نهال در واحد سطح منجر می‌گردد. در طول مدت طرح دوره دوساله با ۶ بار قطع و دوره ۴ ساله با سه بار قطع دوره ۶ ساله با دوبار قطع و دوره ۱۲ ساله با یک بار قطع و توزین گردیده و نتایج حاصل پس از ۱۲ سال پایان دوره آزمایش تجزیه و تحلیل گردید که بیشترین تولید در واحد سطح (هکتار) را دوره ۴ ساله داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The most suitable harvest period of P. deltoides 77.51

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Rahmani 1
  • Ahmad hemati 2
1 M.Sc. of Foresty, General Office of Natural Resources of Guilan province, Rasht, Iran
2 Member of Scientific Board,Research Institute of Forests and Rangeland, Tehran, Iran
چکیده [English]

Determining of the tree removal age related their usage, is more important to economical harvesting. It is highly significant, when range of fast growing tree plantation is extended for wood demanding. From 25 populus clones planted in Safrabasteh research station in 1965, 14 clones with the highest value in height and dbh were selected only. Between 14 selected clones, clone number Populus deltoides 77.51 was superior in height growth and dbh increament. In order to determining of the appropriate time of harvesting with maximum productivity per area, an experimental designwas stablished in Safrabasteh research station. The experimental design used, is a Split polt. That means that means that the each of four different harvesting period such as 2, 4, 6 and 12 years as a main plot divided into two subplots with different seedling??? Were inceased. Harvesting has been done 6, 3 and 2 time for period of 2, 4 and 6 years respectively. The period of 12 years yield was harvested in the end of period only. All yield were weighted and analyzed. The results are shown as fallow.
1-Total mean yeild per area for period of 2 years was 170.998 tones.
2-Total mean yeild per area for period of 4 years was 274.167 tones.
3- Total mean yeild per area for period of 6 years was 250.546 tones.
4- Total mean yeild per area for period of 12 years was 241.679 tones.
The analysis was indicated that the period of 4 years had most production per area than the others. 

1- دستورالعمل و روش تحقیقات صنوبر در ایران 1363. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه شماره 37.
2- لطفیان، حسن، 1363. گزارش طرح‌های تحقیقاتی قبلی صنوبر و ارائه نتایج مقدماتی بعضی از آنها (سمینار اهمیت تحقیقات صنوبر و بررسی لزوم تشکیل). کمیته ملی صنوبر در ایران، نشریه شماره 4، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، صفحه 119-49.
3- مدیررحمتی، علیرضا و توسلی، اختر. 1373. گزارش نتایج مقدماتی از تلاقی دو گونه صنوبر. پژوهش و سازندگی، انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات، شماره 24، صفحه: 55-52.
4- Stein Beck. K., 1973. Short rotation forestry in the United states.