نویسنده = حسن جهانبازی گوجانی
تخمین زی‌توده و اندوخته کربن روی زمینی بنه (.Pistacia atlantica Desf) به‌روش غیرتخریبی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 204-216

10.22092/ijfpr.2020.121965

امین الله بویری منجی؛ یعقوب ایران‌منش؛ علی جعفری؛ حسن جهانبازی گوجانی


برآورد تولید و ارزش اقتصادی بذر بادام وامچک در رویشگاه کره بس استان چهارمحال و بختیاری

دوره 23، شماره 2، تیر 1394، صفحه 342-353

10.22092/ijfpr.2015.103018

راضیه شریف پور لاتونی؛ علی جعفری؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ یوسف عسکری


تأثیر تنش خشکی فراهم شده توسط ارتفاع از سطح دریا، بر چهار گونه بادام وحشی

دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 373-386

10.22092/ijfpr.2013.3864

حسن جهانبازی گوجانی؛ سید محمد حسینی نصر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ سید محمد حجتی


توان جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری در زمینه تولید بذر بنه و اثر اقتصادی آن بر زندگی جنگل نشینان

دوره 14، شماره 2، تیر 1385، صفحه 167-159

حسن جهانبازی گوجانی؛ یعقوب ایران منش؛ محمود طالبی