نویسنده = کیومرث سفیدی
پویایی خشکه‌دارهای راش و ممرز در یک جنگل آمیخته راش

دوره 18، شماره 4، دی 1389، صفحه 526-517

کیومرث سفیدی؛ محمدرضا مروی مهاجر