نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنزیم بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 83-105]

ا

 • استان ایلام بررسی برخی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر پراکنش گونه‌های مختلف بادام در استان ایلام [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 151-176]
 • استان مرکزی بررسی نهال‌های یکساله کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون در استان مرکزی [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 37-82]

ب

 • بادام بررسی برخی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر پراکنش گونه‌های مختلف بادام در استان ایلام [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 151-176]
 • بذر بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 83-105]

پ

 • پراکسیداز بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 83-105]
 • پراکنش بررسی برخی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر پراکنش گونه‌های مختلف بادام در استان ایلام [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 151-176]
 • پروتئین بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 83-105]

ج

 • جدول حجم تهیه جدول حجم صنوبرهای بومی منطقه زنجان‌رود [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 1-36]
 • جنگل بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 83-105]
 • جوانه‌زنی بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 83-105]

خ

 • خزانه سلکسیون بررسی نهال‌های یکساله کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون در استان مرکزی [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 37-82]

ز

 • زبان‌گنجشک بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 83-105]
 • زنجان‌رود تهیه جدول حجم صنوبرهای بومی منطقه زنجان‌رود [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 1-36]

ش

 • شالک تهیه جدول حجم صنوبرهای بومی منطقه زنجان‌رود [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 1-36]

ص

 • صنوبر بررسی نهال‌های یکساله کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون در استان مرکزی [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 37-82]
 • صنوبر تهیه جدول حجم صنوبرهای بومی منطقه زنجان‌رود [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 1-36]

ع

 • عوامل اکولوژیکی بررسی برخی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر پراکنش گونه‌های مختلف بادام در استان ایلام [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 151-176]

ف

 • فیزیولوژی بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 83-105]

ک

 • کاتیون بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 83-105]
 • کبوده تهیه جدول حجم صنوبرهای بومی منطقه زنجان‌رود [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 1-36]
 • کلن بررسی نهال‌های یکساله کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون در استان مرکزی [دوره 9، شماره 1، 1381-2، صفحه 37-82]