دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، تیر 1380، صفحه 162-1