واکنش نهال‌های کاج سیلوستر به کود و مواد اصلاح‌کننده خاک

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

چکیده

موضوع این تحقیق بررسی تأثیر افزایش آهک و کودهای مختلف بر رشد و تغذیه نهال‌های کاج سیلوستر در طول 3 سال آزمایش در منطقه لیموزن فرانسه می باشد. تیمارهای مورد استفاده عبارتند از: 1) آهک ( CaO%94 به میزان یک تن درهکتار)، 2) آهک منیزیم‌دار (10%Mgo+42%CaO به میزان یک تن درهکتار)، 3) CaMgNPK (تیمار 2 به اضافه 500 کیلوگرم در هکتار N، P، K) و 4) میکروالمنت‌ها +CaMgNPK (تیمار 3+50 کیلوگرم پودر آلگ شامل ...Cu, Mn, Fe). برای بررسی میزان رشد، ارتفاع و قطر یقه نهال‌ها در پایان فصل رویشی هر سال اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل آماری شدند. 3 سال پس ازکاشت، تعداد 5 درخت ازهر تیمار برداشت شد و هر درخت به 11 قسمت تقسیم گردید و پس از توزین و آماده‌سازی مورد تجزیه قرار گرفت و توزیع عناصر در اندام‌های مختلف بررسی شد. در پایان هر سال نمونه‌هایی از گیاهان زیراشکوب برداشت شد و تغییرات آن‌ها در تیمارهای مختلف بررسی شد. برگ‌ها حساس‌ترین اندام در‌گیاه بودند که تحت تأثیر قرار گرفتند. میزان Ca,mg,k در تمام اندام‌ها به‌خصوص برگ‌ها افزایش داشت. میزان مقدار جذب ماکروالمنت‌ها توسط نهال‌ها در تیمار 4 که حاوی میکروالمنت‌ها بود، نسبت به سایر تیمارها افزایش بیشتری داشت. میزان Mn در تمام اندام‌ها به‌خصوص در برگ‌ها کاهش معنی‌داری داشت که می‌توان به‌عنوان شاخص تأثیر تیمارهای مختلف مد نظر قرار گیرد. عناصری که در گیاه تحرک کمتری دارند مانند Ca,mn,fe.k در برگ‌های مسن‌تر و عناصری که تحرک بیشتری دارند مانند Mg,k در برگ‌های سال جاری غلظت بیشتری دارند. رشد طولی و قطری درختان تیمارهای مختلف تشدید گردید. افزایش رشد در تیمار آهک (تیمار 1) معنی‌دار نبود، ولی در سایر تیمارها نسبت به شاهد معنی‌دار بود. بیشترین رشد در تیمار 4 مشاهده شد. گیاهان زیراشکوب به‌صورت بسیار زیاد با درختان جوان رقابت داشتند، به‌طوری‌که عناصر موجود در واحد سطح در گیاهان زیراشکوب 20 برابر درختان بود. این عامل در کمیت مواد اصلاح‌کننده و کودها باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of lime and chemical fertilizer application on growth and mineral uptake in Pinus sylvestris seedlings

نویسنده [English]

  • Ahmad Rahmani
Forest Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to determine the effects of liming and fertilizing on growth and mineral uptake of different organs of young Scote pine (Pinus sylvestris L), uder field condition. Treatments consisted of quicklime, Ca+ Mg, Ca+ Mg+ NPK and Ca+ Mg+ NPK+ microelements. After three years, the growth rate was affected by fertilization in all treatments, although liming alone did not modify significantly the height growth compared with the control. Fertilization increased the concentrations of Ca, Mg and K and decreased Mn in organs. The accumulation of macroelements was greater in all organs when they were treated with microelements, compare with other treatments. Concentration of Fe, Na and n were not affected by fertilization. There was a greater accumulation of the less mobile elements; Ca, Mn, Fe and Na, in old needles. Where as the concentration of mobile nutrients, K and mg were greater in current growing needles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scots pine
  • Fertilization
  • liming nutrition
  • Growth
1- Adams F., 1984. Crop response to lime in the southern United States. In: soil Acidity and liming (2nd ed), F. Adams, ed., Am. Soc.
2- Agr. Inc., Crop Sci. Soc. Am. Inc., Soil Sci.Soc. Am. Inc., Madison, USA, 211-265.
3- Adams J.A. et Walker, T.W.1975. Nutrient relationship of radiate pine in Tasman forest, Nelson. N.Z.J. For. Sci. 5: 18-32.
4- ANFOR, 1980. Aliment des Animaux. Dosage du phosphore total. Methode spectrophotometrique. NF V 18-106. ANFOR, ed., Paris la defense, France.
5- Belkasem S., 1990. Effets dun amendement calcaire et dune fertilization Azotee sur la redistribution des elements mineraux dans le sol et dans la biomasse forestiere.D.E.A. Nancy I. 81p.
6- Belkacem S., Nys C. et Gelhage D., 1992. Essai dune fertilization et dun amendement sur Limmobilisation delements dans la biomasse don peuplement adulte depicea commun (Picea abies). Ann. Sci. For. 49: 235-252.
7- Belkacem S. et Nys C. 1993. Effets des differentes forms damendements calcaires et du gypse sur les caracteristiques chimiques dun sol acide forestier. Forets et Amendements calcaires, INRA-CRF Nancy, 113-126.
8- Bengtsson B., Asp A., Jenson P. et Berggren D., 1988. Influence of aluminium on phosphate and calcium uptake in beech (Fagus silvitica) grown in nutrient solution and soil solution. Physoil. Plant. 74: 299-305.
9- Bonneau M., 1993. Fertilisation sur resineux adultes (Picea abies Kkarst et Abies alba Mill) dans les Vosges: composition foliaire en relation avec la defoliation et le jaunissement. Ann. Sci. For. 50: 159-175.
10- Bonneau, M., 1993. Chaulage en foret: justification et problems poses. Forets et Amendements calcaires, INRA-CRF Nancy. 17-25.
11- Derom J., 1991. Effects of forest liming on the nutrient status of Podzolic soil in Finland. Water. Air soil pollution. 54: 337-350.
12- Devissor P.H.B. et Keltjens W.G., 1993. Growth and nutrient uptake of Douglas fir seedling at different rates of ammonium supply, with or without additional nitrate and other nutrients. Netherlands J. Agr. Sci. 41: 327-341.
13- DeWalle D.R., Ribblett G.C., Helvery J.D. et Kochenderfer J., 1985. Laboratory investigation of leachate chemistry from six application forest floor type subjected to simulated acid rain. J. Environ. Qual. 14: 234-240.
14- DRAF Limousin, 1995. La forest et la filiere bois, 6p.
15- Ericsson T., Goransson A. Van oene H. et Gobran G., 1995. Intractions between aluminium, calcium and magnesium – Impacts on nutrition and growth of forest trees. Ecol. Bull. 44: 191-196.
16- Finn H. et Braekke, F.H., 1995. Response of under storey vegetation and Scots pine root systems to fertilization and multiple deficiency streets. Plant soil. 168-169: 179-185
17- Fehlen N. et Picard J.F., 1994. Influence de la fertilization sur la vegetation spontanee et la croissance radiale de lepicea commun (picea abies.L. Karst) dans une plantation adulte des Ardennes Francaises. Ann. Sci for. 51: 569-580.
18- Genere B., 1992. Bilan des essais de fertilization du Doglas vert a Peyrat-le-Chateau. CEMAGREF, Nogent-sur- Vernisson, 1-14.
19- Goransson A. et Eldhuset T.D., 1987. Effects of Aluminium on growth and nutrient uptake of Betula pendula seedlings. Physol. Plant. 69: 193-199.
20- Goransson A. et Eldhust T.D., 1991. Effects of Aluminium on growth and nutrient uptake of small Picea abies and sylvestris plants. Trees. 5: 136-142.
21- Goransson A. et Eldhust T.D., 1995. Effects of Aluminium isons on uptake of Calcium, Mgnesium and Nitrogen in Betula pendula seedlings growing at high and low nutrient supply rates. Water, Air soil pollution. 83: 351-365.
22- Gorissen A., Jansen A.E. et Olsthoorn A.F.M., 1993. Effects of two-year application of ammonium sulfate on growth, nutrient uptake, and rhizosphere microflore of juvenile Douglas fir. Plant and soil. 157: 41-50.
23- Hecht-Buchholz C., Jorns C.A. et Keil P., 1987. Effect of excess AL and Mn on Norway spruce seedlings as related to Mg nutrition. J. Plant Nut. 10: 1103-1110.
24- Helmisaari H. 1990. Temporal variation in nutrient con centration of pinus sylvestris needles. Scand. J. For. Res. 5: 177-193.
25- Helmisaari H. 1992a Nutrient retranslocation in three pinus sylvestris stands. For. Ecol. Manage. 51: 347-367.
26- Helmisaari H. 1992b. Spatial and age – related variation in nutrient concentrations of pinus sylvestris needles. Silva Fennica. 26 (3): 145-153
27- Joslin D.J. et Wolfe MH., 1988. Responses of red spruce seedlings to changes in soil aluminium in six amended forest soil horizons. Can. J. For. Res. 18: 1614-1623.
28- Laudelout H., 1993. La pratique du Chaulage: historiqe et philosophie. Forets et Amendements calcaires, INRA-CRF Nancy, 5-17.
29- Lebourgeois F., 1991. Modifications observes a la suite dune fertilisation dans diverses sapinieres deperissantes des Vosges.Etude phytoecologique et dendrochronologique. DEA Ecologie generale et production vegetale, Univ. Paris 11 (Orsay), 52 p.
30- Le Goaster S., Dambrine E. et Ranger J., 1991. Mineral supply of healthy and declining trees of a young Spruce stand. Water, Air, and Soil pollution. 54: 269-280.
31- Martin-Prevel P., Gagnard J. et Gautier P., 1984. Analyse vegetale dans le controle de lalimentation des plantes temperees et tropicales. Lavoisier. France, 525-546.
32- Nys C., 1989. Fertilisation depeerissment et production de lepicea commun dans les Ardennes. Rev. Fr. 61 (4) : 336-347.
33- Palomaki V. et raitio, H. 1995. Chemical composition and ultrastractural changes in Scots pine needles in a forest decline area in southwestern Finland. Trees. 9: 311-317.
34- Rahmani A., 1997. Responses aux amendements de deux ecosystems forestiers juveniles en limousin: plantations de pinus sylvestris et de pseudotsuga menziesii. These. Doct. Univ. Limoges. 156 p.
35- Ranger J., Daldoum M.A. et Gelhaye D., 1994. Effet dun amendement calco-magnesien associe ou non a une fertilisation, sur le cycle biogeochimique des elements nutritifs dans une plantation depicea commun (picea abies Karst) deperissante dans les Vosges. Ann. Sci. For. 51: 455-475.
36- Rehfuess K.E., Makeschin, F et Rodenkirchen, H., 1991. Results and experience from amelioration trails in Scots pine (pinus sylvestris L.) forest of Northeastern Bavaria. Fertilizer research. 27: 96-105.
37- Schaedle M., Thornton F.C., Raynal D.J. et Tepper H.B., 1989. Response of tree seedlings to aluminium. Tree physiol 5: 337-356.
38- Sharpe W.E., Swistock B.R., et Dewalle D.R., 1993. Agreenhouse study of Northern red oak seedling growth on two forest soils at different stages of acidification. Water, Air and soil pollution. 66: 121-133
39- Toution F. Diagne A. et Le Tacon F. 1987. Effets dapports delements mineraux sur le fonctionnement dun ecosysteme forestier de lest de la France. Rev. Ecol. Biol. Sol. 24: 283-300.
40- Toutain F. Diagne A. et Le Tacon F. 1993. Effets dapports de calcium et de divers’ elements majeurs sur le fonctionnement dun ecosysteme forestier acide de IEst de la France. Foret et Amendements calcaires. INRA. Centre de Nancy, 35-49.
41- Ulrich B., 1986. Die Rolle der Bodenversauerung beim Waldsterben: Langfristige Konsequenzen und forstliche Moglichkeiten, Forstwiss. Central bl. 105: 421-435.
42- Velazquez-Martinez A. Perry D.A. et Bell T.E., 1992. Response of aboveground biomass increment, growth efficiency, and foliar nutrients to thinning, fertilization, and pruning in young Douglas-fir plantations in the central IOregon Cascades. Can. J. For. Res. 22: 1278-1289.
43- Weissen F. et Nys C., 1993. Role des amendements dans la lute contre le deperissement des peuplements forestiers. Foret et Amendements calcaires. INRA. Centre de Nancy 75-80.