نتایج آزمایش سازگاری گونه‌های سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در استان فارس (کامفیروز)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی امکان سازگاری و استقرار گونه‌های مختلف پهن‌برگ و سوزنی‌برگ و شناسایی و معرفی آن‌ها، طرح سازگاری گونه‌های مختلف پهن‌برگ و سوزنی‌برگ با تعداد 10 گونه درختی شامل زربین ,Cupressus sempervirens var . horizontalis Mill، سرو نقره‌ای Cupressus sempervirens var.arizonica Greene، کاج سیاه Pinus nigra Arnold، کاج بروسیا Pinus btutia Elwes Henry، کاج تهران pinus eldarica Medw، آیلان Ailanthus glandulosa Desff، اقاقیا Robinia pseudacacia، بلوط Quercus brantii var.persica.Zohary، زبان‌گنجشک Fraxinus rotundifolia Mill و سنجد Elaeagnus angustifolia در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در شرایط دیم به‌مورد اجرا گذاشته شد. در پایان اجرای طرح، متغیرهای مورد ارزیابی تجزیه و تحلیل شده و درنتیجه گونه‌های سازگار و موفق در این مرحله از اجرای طرح به شرح زیر معرفی می گردند:
1- کاج بروسیا Pinus brutia
2- زربین Cupressus sempervirense var horizontalis
3- سرو نقره‌ای Cupressus arizonica
4- کاج تهران Pinus eldarica
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elimination trial of broad leaved and needle leaved species

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Hamzehpour
  • Mohammad Reza Negahdar- Saber
Fars Agricultural and Natural Resources Research Center, Shiraz, Iran
چکیده [English]

This experiment was carried out in Fars province, in order to identify the adaptability of different needleleaved and broadleaved species in Doorodzan area of the Fars proviens of Iran. The experiment was laid out as a randomized complete block design with 10 treatments (10 tree species), each containing 49 seedlings in 4 replication. The trees were planted in the plots and trained for 6 years. The survival percentage of the tree species was the basis of the evaluation of treatments. Pinus brutia, Cupressus. S. var. horizontalis, Cupressus arizonica, and Pinus eldarica were the most promising trees.
The broadleaved species, namley Eleagnus angustifolia, Robinia pseudoacacia, Quercus brantii, Ailanthus glandulosa and Fraxinus rotundifolia showed more than 50% survival.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptation
  • Broad-leaf
  • Needle-leaf
  • Fars
1 – بصیری، عبدالله. 1375. طرح‌های آماری در علوم کشاورزی. انتشارات دانشگاه شیراز، شماره 574.89 صفحه.
2 – بی‌نام. 1373. هوا و اقلیم، سازمان برنامه و بودجه استان فارس. 510 صفحه.
3 – بی‌نام. 1376. برنامه بهره‌برداری از آب دریاچه سد درودزن در تابستان سال 1376. سازمان آب منطقه ای فارس. 17 صفحه.
4 – بی‌نام. 1365. مطالعات اقتصادی- اجتماعی طرح جامع آبخیزداری حوضه سد درودزن. مهندسین مشاور دشت ایران.4
5- ثابتی، حبیب‌الله. 1355. جنگل‌ها، درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی. 812 صفحه.
6– حاجی‌میرصادقی، میرمحمدعلی. 1353. گزارش مقدماتی طرح جامع آبخیزداری سد درودزن. سازمان جنگلها و مراتع کشور.
7– حجازی، رضا و محمد طباطبایی. 1364. مطالعات سازگاری عرعر و اقاقیا. انتشارات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
8– حسین‌زاده، عبدالرحمن. 1365. روش‌های مقدماتی آمار در علوم جنگل (ترجمه). نشریه شماره 46 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 154 صفحه.
9– حمزه‌پور، مجتبی. 1376. آزمایش گونه‌های مختلف پهن‌برگ و سوزنی‌برگ. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان فارس، 40 صفحه.
10– سردابی، حسین. 1368. مونوگرافی کاج الدار. مجموعه مقالات تحقیقات منابع طبیعی، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 55، صفحه 71-90
11– عسگری‌خواه، حمید. 1354. گزارش پوشش گیاهی طرح جامع آبخیزداری سد درودزن، سازمان جنگلها و مراتع کشور.
12– فتاحی، محمد. 1373. نتایج سیزده‌ساله طرح احیای جنگل‌های بلوط غرب با وارد کردن سوزنی‌برگان و پهن‌برگان. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 108، 34 صفحه.
13– فتاحی، محمد. 1373. بررسی سوزنی‌برگان غیربومی سازگار در کردستان. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 109، 54 صفحه.
14– لطیفی، فتح‌الله. 1353. گونه‌های درختی سازگار در جنگل‌کاری‌های دیم. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
15– مرتضوی جهرمی، سید مرتضی. 1373. معرفی گونه‌های سازگار اکالیپتوس در مناطق غربی استان فارس. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 99، صفحه 10-16.
15– Webb, D.B, 1974. The trail of exotic species in the Semiarid Zones of Iran university of oxford. P 27-56.