نمایه نویسندگان

ب

 • باقری، رضا تهیه جدول حجم صنوبرهای بومی منطقه زنجان‌رود [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 1-36]

ج

 • جبلی، مریم بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 83-105]

ح

 • حسین‌زاده، جعفر بررسی برخی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر پراکنش گونه‌های مختلف بادام در استان ایلام [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 151-176]

خ

 • خانجانی‌شیرازی، بابا بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 83-105]
 • خوشنویس، مصطفی بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 83-105]

ز

 • زبیری، محمود تهیه جدول حجم صنوبرهای بومی منطقه زنجان‌رود [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 1-36]

ع

 • علی‌احمد کروری، سودابه بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 83-105]

گ

 • گودرزی، غلامرضا بررسی نهال‌های یکساله کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون در استان مرکزی [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 37-82]

م

 • مدیررحمتی، علیرضا بررسی نهال‌های یکساله کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون در استان مرکزی [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 37-82]
 • مدیررحمتی، علیرضا تهیه جدول حجم صنوبرهای بومی منطقه زنجان‌رود [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 1-36]
 • معقولی، فاطمه بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 83-105]

ن