کلیدواژه‌ها = فسفر
ویژگی‌های خاک و عناصر غذایی برگ در درختان سالم و خشکیده بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl)

دوره 29، شماره 2، تیر 1400، صفحه 152-140

10.22092/ijfpr.2021.352613.1967

مهرداد زرافشار؛ محمد متینی زاده؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ مهدی پورهاشمی؛ سید کاظم بردبار؛ محمدرضا ضیائیان


رابطه قارچ‌‌های اکتومیکوریز با برخی ویژگی‌های شیمی خاک در راشستان‌‌های فریم، استان مازندران

دوره 26، شماره 4، دی 1397، صفحه 459-470

10.22092/ijfpr.2018.118577

حامد آقاجانی؛ سیدمحمد حجتی؛ محمدعلی تاجیک‌قنبری؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ علی برهانی


تنوع قارچ‌های اکتومیکوریز همزیست با ریشه‌ گونه‌های مختلف بلوط در جنگل‌های هیرکانی

دوره 26، شماره 3، مهر 1397، صفحه 291-305

10.22092/ijfpr.2018.117734

سیده‌معصومه زمانی؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه؛ ناصر صفایی؛ مجید پدرام


اثر تیمارهای مختلف کودی در افزایش توان تولید چوب صنوبر

دوره 22، شماره 3، آذر 1393، صفحه 550-557

10.22092/ijfpr.2014.12440

ابراهیم لشکربلوکی؛ علیرضا مدیررحمتی؛ احسان کهنه؛ رضا باقری؛ سیدعبداله موسوی کوپر؛ سیده زهرا سیدجوادی


کاربرد روش خوشه بندی دو مرحله ای برای بررسی اثر مدیریت حفاظتی جنگل‌های بلوط ایلام بر خصوصیات خاک

دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 329-343

10.22092/ijfpr.2013.3861

مهدی حیدری؛ حسن پوربابائی؛ علی صالحی؛ امید اسماعیل زاده