کلیدواژه‌ها = پراکسیداز
مقایسه کاج الدار با دو شکل طبیعی بوجود آمده از آن با استفاده از صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیک

دوره 17، شماره 2، تیر 1388، صفحه 302-290

فاطمه شایان‌مهر؛ سید غلامعلی جلالی؛ فائزه قناتی


تغییرات فعالیت پراکسیداز طی فصول مختلف در برگ و سرشاخه Eucalyptus viminalis Labill.

دوره 16، شماره 3، مهر 1387، صفحه 377-368

پژمان پرهیزکار؛ سودابه علی‌احمد‌کروری؛ فرهنگ مراقبی؛ مریم تیموری؛ یوسف ترابیان؛ نگین منوچهری


بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز

دوره 15، شماره 2، تیر 1386، صفحه 122-115

محسن کلاگری؛ علی جعفری مفید آبادی؛ مسعود طبری؛ سید محسن حسینی


بررسی نقش مطالعات آنزیمی در جداسازی اکوتیپ‌های گونه بارانک

دوره 14، شماره 4، دی 1385، صفحه 305-292

یعقوب ایران منش؛ سودابه علی احمد کروری؛ سید فضل الله عمادیان؛ داود آزادفر؛ کامبیز اسپهبدی


بررسی روند تکامل متابولیکی بذرهای زبان‌گنجشک شمال ایران (Fraxinus exelsior) با استفاده از تغییرات آنزیم‌ها و کاتیون‌ها

دوره 9، شماره 1، تیر 1381، صفحه 83-105

10.22092/ijfpr.2002.109682

سودابه علی‌احمد کروری؛ مصطفی خوشنویس؛ فاطمه معقولی؛ مریم جبلی؛ بابا خانجانی‌شیرازی