نویسنده = یحیی کوچ
اثر آتش‌سوزی بر کیفیت رواناب در حوضه‌های آبخیز جنگلی (مطالعه موردی: جنگل آموزشی خیرود)

دوره 29، شماره 4، دی 1400، صفحه 402-411

10.22092/ijfpr.2022.356906.2031

حسن سام دلیری؛ مقداد جورغلامی؛ علی سلاجقه؛ عبدی احسان؛ یحیی کوچ


اثر موقعیت شیب کاتنا بر مشخصه‌‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل راش اسالم

دوره 27، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 35-47

10.22092/ijfpr.2019.119180

محمدباقر محمودی؛ حمید جلیلوند؛ سیدمحمد حجتی؛ یحیی کوچ