بررسی سازگاری کلن‌های جدید تاج‌باز صنوبر در منطقه لشت‌ نشاء گیلان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

2 کارشناس ارشد پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

3 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

 
توسعه شهرنشینی و رشد جمعیت، تقاضای مصرف چوب را افزایش داده است که زراعت چوب تا حدی نیاز به مواد چوبی را تأمین می‌کند. صنوبرکاری با ارقام تندرشد صنوبر، نیاز به بررسی سازگاری و پتانسیل تولید چوب دارد. پژوهش پیش‌رو در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و 12 تیمار (11 کلن جدید صنوبر و یک کلن شاهد) به‌منظور تعیین سازگاری و میزان تولید چوب در ایستگاه تحقیقات زراعی لشت‌نشاء استان گیلان انجام شد. در هر قطعه‌نمونه آزمایشی، 12 اصله نهال یک‌ساله با فاصله 4×4 متر کاشته شدند. در پایان اجرای پروژه، قطر، ارتفاع، حجم و درصد زنده‌مانی درختان محاسبه شد. نتایج نشان داد که تمام کلن‌ها دارای سازگاری خوبی بودند، اما کمیت رشدی متفاوتی از خود نشان دادند. کلن‌های P. x. Intreramericana، P. d. Marquette، P. d. 92.258 و P. e. Ita199 به‌ترتیب با قطرهای 12/8، 12/35، 10/58 و 9/42 سانتی‌متر و ارتفاع‌های 11/08، 12/58، 12/22 و 10/76 متر نسبت به کلن شاهد (P. d. 69.55) با قطر 9/65 سانتی‌متر و ارتفاع 10/62 متر افزایش رشد داشتند. همچنین حجم درختان کلن‌های فوق و شاهد به‌ترتیب 35/9، 76/9، 84/6، 5/11 و 5/83 متر مکعب در هکتار در سال برای یک دوره پنج‌ساله به‌دست آمد. درصد زنده‌مانی کلن‌های متفاوت بود، به‌طوری‌که کمترین درصد زنده‌مانی در کلن P. e. Blanc de poitou با 66/6 درصد و بیشترین آن در کلن‌های P. e. 45.51، P. e. 92.160، P. d. Marquette و P. e. 87m119 با 97/2 درصد مشاهده شد. کلن‌های مذکور را می‌توان پس از تحقیقات تکمیلی، به‌عنوان کلن‌های شایسته و موفق در برنامه جامع توسعه زراعت چوب معرفی و مورد استفاده قرار داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptability of new open crown poplar clonesin Lasht-e Nasha area, Gilan province

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Lashkarbolouki 1
  • Ehsan Kahneh 2
  • Abdollah Mosavi Kopar 3
  • Beytollah Amanzadeh 3
1 Senior Research Expert, Research Division of Natural Resources, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Iran
2 Research Expert, Research Division of Natural Resources, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Iran
3 Assistant Prof., Research Division of Natural Resources, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Iran
چکیده [English]

Urbanization and population growth increased the demand for wood, which can be partially supplied via wood culture. Poplar plantation with fast growing clones of poplar is thus required to investigate their compatibility and wood production potential. This study was carried out with 12 treatments (11 new clones and one control clone) and three replications in a Randomized Complete Block designto determine the compatibility and wood production in Lasht-e Nesha agriculture research station in Gilan province. In each experimental plot, 12 one-year-old seedlings were planted at a 4×4 m distance. Then the diameter growth, height, volume and survival percentage of trees were calculated, followed by a statistical analysis. The results showed good compatibility of all clones, yet with different growth quantities. The P. x. Intreramericana, P. d. Marquette, P. d. 92.258, and P. e. Ita199 with diameter of 12.8, 12.35, 10.58 and 9.42 cm and height of 11.08, 12.58, 12.22, and 10.76 m were superior compared to the control clone (diameter = 9.65 cm, height=10.62 m and volume =5.83 m³/ha). In addition, the volume production of the studied as well as the control clones were 9.35, 9.76, 6.84 and 5.11 m³ha-1 year-1 in a five year period, respectively. The survival percentage of the clones were different, with the lowest survival rate =66.6 % for P. e. Blanc de Poitou and the highest rate of 97.2 % for P. e. 45.51, P. e. 92.160, P. d. Marquette and P. e. 87m119. The clones surveyed here can therefore be introduced as competent and successful clones in the comprehensive program of agri-wood development across the study site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compatibility
  • fast growing
  • growth and development
  • Poplar
  • Production
- Alizadeh Anaraki, K., Lashgarara, F. and Kiadaliri, H., 2012. Effect of socio-economic factors on development of poplar plantation in Gilan province (Case study: Somehsara). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 20(2): 364-356 (In Persian).

- Andrasev, S. and Roncevic, S., 2008. Developmental characteristics of selected black clones (Section Aigeiros). Lesnícky časopis-Forestry Journal, 54(1): 5-12.

- Ball, J., Carle, J. and Lungo, A.D., 2005. Contribution of poplars and willow to sustainable forestry and rural development. Unasylva, 221(56): 3-9.

- Beedlow, P.A., Tingey, D.T., Phillips, D.L., Hogsett, W.E. and Olszyk, D.M., 2004. Rising atmospheric CO2 and carbon sequestration in forests. Frontiers in Ecology and Environment, 2(6): 315-322.

- Bozorgmehr, A., Modirrahmati, A.R., Ghasemi, R. and Abedi, Kh., 2003. Collection of endemic and exotic poplar clones in northern Khorasan-Bojnord. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 8: 125-160 (In Persian).

- Dhiman, R.C. and Gandhi, J.N., 2012. Clonal development and diversity in WIMCO´s poplar programme. ENVIS Forestry Bulletin, 12(1): 40-48.

- Farahmand, K., 2012. Economic analysis of optimal utilizing at northern forest of Iran. International Journal of Agriscience, 2(4): 374-384.

- Ghasemi, R. and Modirrahmati, A.R., 2003. Compatibility study and investigation of wood production amount in closed crown poplar in Karaj area. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 12(2): 221-249 (In Persian).

- Goodarzi, Gh., Ahmadloo, F. and Tabari, M., 2012. Investigation on growth, survival and homogeneity of different poplar clones at selection nurseries in Markazi province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(4): 572-585 (In Persian).

- Goodarzi, Gh. and Modirrahmati, A.R., 2003. An investigation on one-year old seedlings of different poplar clones at selection nurseries of Markazi province. Technical Publication No. 311, Published by Research Institute of Forests and Rangelands, pp: 37- 82 (In Persian).

- Iqbal Sheikh, M., 1985. Poplar and Willows in Pakistan. Published by Pakistan Forest Institute, Peshawar, 97p.

- Isebrands, J.G. and Richardson, J., 2014. Poplar and Willows Trees for Society and the Environment. Published by FAO & CABI, USA, 519p.

- Jalili, A., Hosyinkhani, H., Araghi, M.K., Keneshloo, H. Fakhrian, A., Habibi, R., Arabtabar Firoozjani, H., Noorbakh, A., Moallemi, M., Taheri, M., Azimi, A. and Ghasemi, R., 2007. Strategy for Iran Sustainable Lignocelluloses Supply. Published by Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, 165p (In Persian).

- Khanjani Shiraz, B., Hemmati, A., Pourtahmasy, K. and Sardabi, H., 2014. Growth comparison of different poplar clones, planted on lowlands of west Gilan. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(3): 557-372 (In Persian).

- Krinard, R.M. and Johnson, R.L., 1984. Cottonwood plantation growth through 20 years. USDA, Forest Service, Southern Forest Experiment Station, USA, 16p.

- Lotfian, H., 1985. Report of last poplar research projects and introduction results presentation of them. Published by Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, pp: 49-117 (In Persian).

- Markovic, J. and Herpka, I., 1986. Plantations in short rotations: 182-198. In: Guzina, V. (Ed). Poplars and Willows in Yugoslavia. Published by Poplar Research Institute, Novi Sad, Serbia, 295p.

- Mohammadi Limaei, S., Rostami Shahraji, T. and Deldari, A., 2012. Profitability comparison of poplar plantation with Populus deltoides clone 69.55 in comparison with paddy field (Case study: Ziabar district in Gilan province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(4): 586-596 (In Persian).

- Mosavi Kopar, S.A., Modirrahmati, A.R., Lashkarbolouki, E. and Kahneh, E., 2011. Adaptation of poplar clones in Safrabasteh, Gilan province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(2): 326-339 (In Persian).

- Namiranian, M., 2006. Measurement of Tree and Forest Biometry. University of Tehran Press, Tehran, 574p (In Persian).

- Pryor, L.D. and Willing, R.R., 1982. Growing and Breeding Poplar in Australia. Canberra Publishing and Printing Co., Australia, 55p.

- Sencer Birler, A., 2000. The opportunity of forest plantation investment and its expected impact to national economy in Turkey. Ph.D. thesis, Faculty of Forestry DUZCE ,University of AIB, Turkey.

- Verani, S., Speradio, G., Picchio, R., Spinelli, R. and Picchi, G., 2008. Poplar Harvesting. Proceedings of International Poplar Commission Thematic Papers. FAO Forestry Department, Rome, Oct. 2008: 1-54.

- Wang, Z.J., Zhu, J.Y., Ronald, S., Zalesny, Jr. and Chen, K.F., 2012. Ethanol production from poplar wood through enzymatic sacchavification and fermentation by dilute acid and sporl pretreatments. Fuel, 95: 606-614.