بررسی سازگاری نهایی 18 کلن صنوبر تاج باز Populus deltoides و Populus euramericana در دو ایستگاه مهرگان و اسلام آباد غرب به منظور معرفی برترین آنها

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

2 اعضاء هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور

چکیده

به منظور انتخاب و معرفی کلن‌های برتر صنوبر (پوپولتوم مقایسه‌ای) آزمایشی با 18 کلن صنوبر از گونه‌های Populus deltoides  وP. euramericana که در خزانه سلکسیون برتری خود را نشان داده بودند در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار با فواصل کاشت 4×4 متر در دو ایستگاه تحقیقاتی مهرگان و اسلام‌آبادغرب انجام گرفت. در طول دوره آزمایش مبارزه با علفهای هرز به صورت دستی و آبیاری نرمال به روش جوی پشته انجام پذیرفت. در پایان هر فصل رویشی صفات قطر برابر سینه (درارتفاع30/1 متر) و ارتفاع درختان اندازه‌گیری گردیدند. در سال آخر آزمایش علاوه بر دو صفت یاد شده قطر یقه، قطر میانه، قطردر محل دو شاخه شدگی و وزن درختان هر یک از کلن‌ها پس از قطع اندازه‌گیری شد. تجزیه واریانس ساده برای ارتفاع، قطر و میزان حجم در هکتار درختان، تجزیه واریانس مرکب برای ارتفاع، قطر، حجم در هکتار و میزان رویش جاری سالیانه انجام پذیرفت و کلن‌ها بر اساس میانگین‌های محاسبه شده گروه‌بندی گردیدند. این آزمایش نشان می‌دهد که از میان کلن‌های تاج باز کاشته شده در دو ایستگاه تحقیقاتی مهرگان و اسلام‌آبادغرب با توجه به میزان ارتفاع، قطر برابر سینه، رویش جاری ارتفاعی، رویش جاری قطری و حجم در هکتار کلن‌هایPopulus euramericana 488 ،  P. e. 214  P. e. 92/40  P. deltoides 77/51, P.e. 455, وP . e. 561/41 برترند که برای کشت انبوه در استان معرفی می‌گردند. میانگین قطر این کلنها بین 3/22 تا 7/26 سانتیمتر، میانگین ارتفاع بین 2/18 تا20 متر ومیانگین تولید حجمی آنها بین 27 تا 39 متر مکعب در هکتار و در سال محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elimination trial of 18 poplar clones (Populus deltoides and Populus euramericana) in the research stations (Mehregan and Eslamabad) in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Fathali Noori 1
  • Ali Reza Modirrahmati 2
  • Ahmad Hemmati 2
1 Member of sientific board, Research center of Agriculture and Natural Resources
2 Members of sientific board, Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

In order to select and introduce the promissing clones of Populus deltoids and P. euramericana, 18 clones were planted 4×4 m in two research stations of Kermanshah province. The statistical design of the experiment was randomized complete block with three replicates. At the end of each growing season, diameter at breast height and height of trees were measured. Moreover, at the last year other factors such as collar diameter, media diameter, top diameter and weight of trees were measured as well. The results after 8 years showed that Populus euramericana 488, P. euramericana 214, P. euramericana 92/40, P. deltoides 77/51, P. euramericana 455 and P. euramericana 561/41  are the most promissing clones. The mean diameter of clones varied between 22. 3 and 26. 7 cm, mean height between 18. 2 and 20m and mean volume increment varied between 27 and 39 m3ha-1y-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative populetum
  • DIAMETER
  • height
  • Kermanshah
  • Poplar
  • volume
- ضیایی ضیابری، س. ف.، گرجی بحری، ی. و ثاقب طالبی، خ. 1369. بررسی تأثیر فاصله کاشت در صنوبر کاری.  مجله کیمیا، مهر و آبان شماره 9 و 10 :31-35.

- قاسمی، ر. و مدیر رحمتی، ع. 1383.  بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج باز) در منطقه کرج. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 12 شماره 2: 249-221.

- قرآنی، م. 1367. فصلنامه جنگل. انتشارات شرکت شفارود. چوب و کاغذ گیلان.

- لطفیان، ح. 1363. گزارش طرح‌های تحقیقاتی قبلی صنوبر و ارائه نتایج مقدماتی بعضی از آنها. سمینار اهمیت صنوبر. مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، نشریه شماره 4 : 119-49.

- همتی، ا. و مدیر رحمتی، ع.  1381. گزارش بررسی سازگاری و میزان تولید ارقام مختلف صنوبر در اراضی شرکت صنایع کاغذ غرب کرمانشاه. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 8: 86-59.